Saturday, August 8, 2015

Emapuhkus - kõik, mida noored emad seadustest peaksid teadma


SÜNNITUSPUHKUSPeriood:

Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva (TLS § 59 lõige 1). Ning seda võib võtta alates 70. kalendripäevast enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva (TLS § 59 lõige 2).

Kui naine hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust vähem kui 30 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva, lüheneb rasedus- ja sünnituspuhkus vastava ajavahemiku võrra. (TLS §59 lõige 3)

Näiteks kui jäädakse rasedus- ja sünnituspuhkusele arsti või ämmaemanda määratud tähtpäeval, lüheneb rasedus- ja sünnituspuhkus 30 päeva võrra. Regulatsiooni eesmärgiks on motiveerida emade puhkusele jäämist vähemalt kuu enne sünnitust.


Hüvitise suurus:
Rasedus- ja sünnituspuhkuse eest on õigus saada hüvitist ühe kalendripäeva eest 100% töötaja keskmisest töötasust (TLS § 59 lõige 4, RaKS § 54 lõige 1 punkt 4). Hüvitis arvutatakse eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksustatud tulult. Kui sotsiaalmaksuga maksustatud tulu puudus arvutatakse hüvitis miinimumpalgalt. Meeles tuleks pidada, et hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.
Töölt sünnituspuhkusele jäämiseks väljastab rasedust jälgiv arst elektroonilise sünnituslehe, millest tuleb oma tööandjale teada anda ning seejärel kantakse hüvitis taotleja pangakontole. Vaata, kuidas arvutada sünnitushüvitist SIIT

LAPSEHOOLDUSPUHKUS

Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust on õigus korraga kasutada ühel isikul (TLS §62 lõige 1). Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes või mitmes osas (TLS §62 lõige 2)
Näiteks võib lapsehoolduspuhkusel olev ema naasta tagasi tööle ning seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda. Samuti võivad lapse vanemad vahetada isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust. Näiteks pool aega kasutab lapsehoolduspuhkust ema ja pool aega lapse isa.
Lapsehoolduspuhkusele jäämist või tööle naasmisest tuleb tööandjat teavitada 14 kalendripäeva ette (TLS § 62 lõige 2)

VANEMAHÜVITIS

Kui 140-päevane sünnituspuhkus saab läbi, tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus, et saada vanemahüvitist.
Vanemahüvitise periood:
1. 435 päeva päeva alates sünnituslehe lõpupäevale järgnevast päevast
2. Lapse 18 kuu vanuseks saamiseni juhul kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele.
3. Kui rasedus- ja sünnituspuhkusele või sünnitushüvitisele õigust omav ema ei kasuta õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele või sünnitushüvitisele, arvutatakse hüvitise suurus esimese 70 päeva eest eraldi ja hüvitist ei maksta ühes kalendrikuus esimese 70 päeva eest rohkem kui kuupalga alammääras.

Vanemahüvitise määr (2015):
1. Isik, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õpilane) – 355 eurot kuus
2. Isik, kelle eelnenud kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem – 390 eurot kuus
3. Isik, kelle 2014. aasta ühe kuu tulu oli võrdne või suurem vanemahüvitise ülempiirist - 2548,95 eurot kuus
4. Isik, kes töötab – 100% hüvitise saaja eelmise kalendriaasta ühe kalendrikuu keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust

LAPSEPUHKUS

1) Emal või isal on igal kalendriaastal õigus saada kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last. Tasu makstakse töötasu alammäära alusel.
2) Emal või isal on igal kalendriaastal õigus saada kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Tasu makstakse töötasu alammäära alusel
(TLS § 63 lõige 1 ja 2)
3) Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust
Näiteks võivad vanemad võtta mõlemad puhkust ühel ajal mais või võib ema 10 tööpäeva puhkust jaanuaris ja isa 10 tööpäeva puhkust septembris.
(TLS § 64 lõige 1)

LISAKS eelnimetatule on
4) Puudega lapse emal või isal on õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, mille eest tasutakse keskmise töötasu alusel (TLS § 63 lõige 4).

· Lapse 3-aastaseks, 14-aastaseks ja 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapse sünnipäeva (TLS § 63 lõige 3).
Näiteks kui emal on 13-aastane laps, kelle sünnipäev on 1. juulil, kuid ema soovib 3-päevast lapsepuhkust võtta oktoobris kui laps on juba 14-aastane, siis on see seaduse järgi lubatud.
· Lapsepuhkuse õigust ei ole, kui vanemalt on vanemaõigused ära võetud või kui laps elab hoolekandeasutuses (TLS § 63 lõige 4).
· Lapsepuhkuse nõue aegub selles sissenõutavaks muutmise kalendriaasta lõppedes (TLS § 63 lõige 5).

***

TÖÖTINGIMUSED
* Rasedalt ning töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele ei ole õigus nõuda ületunnitöö tegemist (TLS § 44 lõige 5)
* Rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla 3-aastast või puudega last võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul (TLS § 21 lõige 3)
* Rasedal ja töötajal, kelle on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele on õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavalt lihtsamaid tööülesandeid (TLS § 18 lõige 1). Vastava töö puudumisel võib töötaja tööülesannete täitmisest keelduda (TLS § 18 lõige 2). Antud juhul peab töötaja tööandjale esitama arsti või ämmaemanda tõendi, kus on kirjas vastavad piirangud ja ettepanekud (TLS § 18 lõige 3).
* Kui töötaja, kes on rase või kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele viiakse üle kergemale ametikohale, siis sellisel juhul kirjutab ämmaemand välja töövõimetuslehe mille alusel maksab haigekassa hüvitist ehk maksab kinni palgavahe, mis tekib kergemale tööle üleviimisest (TLS §18 lõige 4, RaKS § 51 lõige 1 punkt 3, RaKS § 54 lõige 3)
* Töötajal, kes naaseb rasedus- ja sünnituspuhkuselt, on õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal.
Näiteks on naisel õigus nõuda tööaja või palga muutmist, kui teiste töötajate tööaega ja palka on tema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal muudetud.

PUHKUS
* Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
(TLS § 69 lõige 7)
* Põhipuhkust saab kasutada kuni üks aasta peale kalendriaasta lõppemist, mille eest puhkust arvestatakse. Põhipuhkuse nõude aegumine peatub ajaks, mil töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust ning lapsehoolduspuhkust (TLS § 68 lõige 6)
* Rasedus-ja sünnituspuhkusel oldud ajal (140 kalendripäeva) koguneb samuti põhipuhkuse päevi. 140 kalendripäeva eest koguneb 11 põhipuhkuse päeva.
Loe põhipuhkuse kohta lähemalt SIIT

TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE
* Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust (TLS § 92 lõige 1)
* Tööandja ei või töölepingut üles öelda koondamise tõttu isikuga, kes on rase, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel (TLS § 93 lõige 1)
* Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu (TLS § 93 lõige 2)
* Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmisel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles tööandjaga oli kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Töölepingut saab muuta ainult ja ainult mõlema poole kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata ning tööandja on veendunud, et lapsehoolduspuhkuselt naasjaga ei ole võimalik töölepingut edasi täita töö lõppemise või töökorralduste muudatuste tõttu, on tegemist koondamissituatsiooniga. Kuna lapsehoolduspuhkuse ajal on töötaja koondamine keelatud, siis sellekohase avalduse saab töötajale teha alles pärast tema taas tööle asumist ehk esimesel tööpäeval.
Näiteks kui tööandja pakub võimalust töötada ajutiselt osalise töökoormusega ning töötajale see võimalus sobib, siis tuleb kindlasti sõlmida töölepingu lisa, kus on kirjas, millisel ajaperioodil osaline koormis rakendub. Kui sõlmitakse tähtajatu osalise koormusega tööleping, siis ei ole tööandjal hiljem kohustust töölepingut tagasi täiskoormusele muuta. Sellekohast suusõnalist kokkulepet on hiljem peaaegu võimatu tõestada.

***

Miks peab seadust tundma: näide sellest, kuidas noor ema sai 140 päeva eest 1820€ ASEMEL 4,48€

Noor ema jäi 140 päevasele rasedus- ja sünnituspuhkusele. Teadupärast arvutatakse rasedus- ja sünnituspuhkust eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Loo peategelane osales Haanja vallavalitsuse ühe komisjoni töös saades selle eest tasu 14 eurot ja 60 senti ning sotsiaalmaksu maksti selle eest 5 eurot ja 60 senti. Rohkem töist tulu noorel emal eelmisel aastal ei olnud. Seega arvutatigi töövõimetushüvitist 140 päeva eest kokku 2 eurot ja 48 senti.
Kui noor ema ei oleks antud tööd teinud ja selle eest tasu saanud, oleks töövõimetushüvitist talle makstud alampalga määralt – 390 eurot kuus ehk 140 päeva eest 1820 eurot.

Lugu saab pikemalt lugeda SIIT

236 comments:

 1. Mis saab siis kui soovin lapsega kodus olla kauem kui lubatud 3 aastat? Kas sellisel juhul tuleb viia lihtsalt lahkumisavaldus?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui Te ei soovi hilisemaid probleeme tööle mitteilmumise ja töökohustuste mittetäitmise eest, siis sellisel juhul tuleb peale lapsehoolduspuhkust tööandjale viia lahkumisavaldus.

   Delete
 2. Kui ma alustasin tööd eelmise aasta septembris ja jään nüüd augusti lõpust 30 päeva enne sünnitust koju. Kas minu emapuhkust arvutataksegi aasta 2014 põhjal? Kui ma lugesin päevi kalendrus peaksin vanema hüvitist saama hakkama jaanuarus 2016. Kas siis vanema hüvitist arvutatakse 2015 aasta põhjal?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vanemahüvitist (435 päeva) arvutatakse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpukuupäevale järgnevast päevast ehk juhul kui jääte 30 päeva enne eeldatavat sünnituspäeva koju, siis vanemahüvitist arvutatakse dekreedi lõpukuupäevast. Kui see kuupäev jääb jaanuarisse, mis Teie puhul ilmselt jääb, siis tõesti arvutatakse vanemahüvitus 2015 aasta põhjal. Siinkohal ei ole oluline lapse tegelik sündimise kuupäev, vaid dekreedi lõpukuupäev.
   Dekreedi ehk sünnitus- ja raseduspuhkuse hüvitis (140 päeva) arvutatakse dekreedi esimesest päevast ehk Teie puhul 2014 aasta põhjal.

   Delete
  2. Tere,
   küsin, kuna ei saa aru.
   Ma võin peale lapsehoolduspuhukust veel võtta mõnda aega puhkust? See vanemahüvitist võib jagada ka eksju?
   Alguses võtan lapsehoolduspuhkuse ja siis mõned kuud vanemahüvitise ajast.

   Delete
  3. PARIM PUUDUVALT FINANTSVAHENDILE {upstoxfunding@yahoo.com}
   Kas otsite rahalist vabadust? Kas teil on võlg, on teil vaja uue ettevõtte alustamiseks laenu? Või kollapsite rahaliselt, kas teil on vaja auto või maja ostmiseks laenu? Kas teie pank on teie pangast alati rahaliselt tagasi lükanud? Kas soovite parandada oma rahalisi vahendeid? Kas vajate laenusid oma arvete tasumiseks? Meile ei meeldi, et me võtaksime teie jaoks võimaluse saada kõikvõimalikke laene teiste jaoks väga taskukohase 3% intressimääraga. Teavet saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil: {upstoxfunding@yahoo.com}
    
   Kas teil on halb krediit? Kas teil on raha arvete tasumiseks? Kas on vaja alustada uut äri? Kas teil on projektipuudujääk liiga väikese rahastamise tõttu? Kas vajate raha, et investeerida mis tahes erialasse, mis teile kasu toob? Ja sa ei tea, mida teha. Pakume järgmisi laene: nii isiklikud laenud (turvaline kui ka tagamata), ärilaenud (turvalised ja tagamata), kombineeritud laenud, üliõpilaslaenud, konsolideerimislaenud ja paljud teised.

   Ettevõtte nimi: UPSTOX FUNDING
   Ettevõtte e-post: upstoxfunding@yahoo.com
   Tekst / helista: (302) 273-5794.

   Delete
 3. Kas siis, kui olen olnud kahel korral järjest rasedus- ja sünnituspuhkusel, koguneb 2 x 11 põhipuhkuse päevi?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui Teil on olemas töökoht ehk kehtiv tööleping, siis on Teil õigus lapsehoolduspuhkus lõpetada ning vormistada uus rasedus- ja sünnituspuhkus ning selle eest koguneb Teile uuesti 11 põhipuhkuse päeva.

   Delete
 4. Kui ma läksin lapsega 140 päeva enne sünnituspihkusele, siis kui kaua ma saan emapalka

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tere

   Küsimus jääd natukene arusaamatuks. Rasedus- ja sünnituspuhkust on õigus saada alates 70. kalendripäevast enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva (§59 lõige 2). Kui soovitakse varem nö koduseks jääda, siis on rasedal naisel õigus endale sobival ajal välja võtta teenitud puhkus (§69) ehk enne sünnitus- ja raseduspuhkusele jäämist.
   Vanemahüvitist saate 435 päeva (s.o u 14,5 kuud ehk 1 aasta ja 2 ja pool kuud) ning seda saate lugema hakata alates sünnituslehe lõpupäevale järgnevast päevast ehk päev peale rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu.

   Delete
 5. Kui on raske füüsiline töö ja arst ei luba sellist tööd edasi teha, aga tööandjal ei ole anda kergemat tööd, siis kuidas edasi toimitakse? Kas rase naine jääb haiguslehele ja kuidas siis igakuiseid tasusid saadakse?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Te peate tööandjale esitama arsti või ämmaemanda poolt väljastatud tõendi, kus on kirjas Teie terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud.
   Kui tööandjal ei ole Teile vastavat tööd pakkuda, siis sellisel juhul on Teil õigus keeluda töö tegemisest ja Teil tekib õigus haigushüvitisele.
   Tööandja väljastab dokumendi töötaja tööülesannete täitmisest keeldumise kohta ning märgib töövõimetuslehele kuupäeva, millest alates töötaja keeldus «Töölepingu seaduse» § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest. Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast, 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

   Delete
 6. Kui lapsehoolduspuhkus lõpetada ja alustada uus rasedus- ja sünnituspuhkus, kas siis peab vahepeal nt paar päeva tööl käima selleks, et dekreedirahasid saada?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tööl vahe peal käima ei pea. Küll aga peab lõpetama lapsehoolduspuhkuse tööandja juures ning esimesel päeval tööpäeval jääd rasedus- ja sünnituspuhkusele. Vastavad avaldused tuleb esitada tööandjale.

   Delete
  2. Aga sellel vahepealsel ajal siis mingit raha ei saa, nt 1,5 a tasulist saab läbi ja uus dekreet algab alles 6 kuu pärast? Saan ma asjast õigesti aru?

   Delete
 7. Kui on mul soov poolekohaga...kas ma saan? Ja mis tingimustega

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ma eeldan, et küsimus käib töötamise kohta vanemahüvitise saamise ajal.

   Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui saadud brutotulu ületab vanemahüvitise määra, siis vähendatakse vastava kuu vanemahüvitist.

   Tulu hulka kuuluvad kõik tööandja poolt makstud summad, sh preemiad, puhkusetasu jms, mis maksustatakse sotsiaalmaksuga.

   Vanemahüvitise määr on 2015. aastal 355 € kalendrikuus.

   Kui saadud brutotulu jääb alla hüvitise määra ehk 355 € kuus, siis vanemahüvitis ei muutu.

   Üle 355 € suuruse kuu tulu puhul vähendatakse hüvitist.

   Hüvitise uue suuruse leidmiseks kasutatakse valemit:
   Uus hüvitis = hüvitis – (tulu - hüvitise määr) / 2

   Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata hüvitist alla hüvitise määra suuruse summa.

   Näide: Isikule makstakse vanemahüvitist 1000 € kuus. Isik asub tööle ja saab töötasu 500 € kuus. Vanemahüvitise uus suurus arvutatakse:

   1000 – (500 – 355) / 2 = 927,5 €

   Seega sellel kuul on isiku vanemahüvitise suurus 927,5 €.

   Kuid on järgmised erandid, kus vanemahüvitis ei kuulu vähendamisele hüvitise ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu samaaegse saamise korral (sõltumata tulu suurusest):
   • esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul varasemalt teenitud tulu osas;
   • viimasel hüvitise maksmise kalendrikuul pärast hüvitise lõppemist teenitud tulu osas;
   • tööandja süülise e seadusevastase käitumise tõttu hiljem väljamakstud töötasu osas;
   • töötuskindlustuse seaduse alusel tööandja maksejõuetuse hüvitise saamise korral;
   • tulu teenimisel füüsilisest isikust ettevõtjana.

   Delete
  2. Ei...ikka tahan siis kui lõpeb emapalk!!! Ja juba uurin...äkki nad ei võta mind poole kohaga ..tgl juba küsisin neil...aga öeldi et mõtleme

   Delete
  3. Tööle tagasi peab töökoht sind igal juhul lubama. Kas teistsuguse koormusega kui varem, see on poolte kokkuleppel.

   Delete
 8. Tere!
  Laps on sündinud 6.märts 2015 aasta. Vanemahüvitis lõpeb ära juunis 2016? Kasutasin ära 140 päeva dekreeti. Kui tahan,et saaksin ka teise lapsega sama emapalka, mis praegu....millal peaks teine laps sündima? Vahepeal tööle minna ei tahaks.

  Aitäh:D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui vanem ei ole oma järjestikuste laste sündide (tingimusel, et laste sündide vahe ei ületa 2 aastat ja 6 kuud) vahelisel perioodil tulu teeninud, määratakse vanemahüvitis seoses järgmise lapsega eelmise hüvitise suuruses.

   Delete
  2. Aga kui olen vajepeal töötanud 8 kuud aga palk oli väiksem kui miinimum ja lhp olen teiselt töölt? Siis saan ikka dekreeti minna sealt kus olen lhp ja saan ka vanemahüvitist?

   Delete
 9. Kuna 2014 a. Lapsehoolduspuhlusel olles pidin ka 4 kuud tööl käima mille eest sain palka sm on 180,80€ siis nüüd minnes 26.08.15dekreeti arvutatakse see selle sm järgi w. Olen üksikema sünnitamas 3 last kuidas sellega5 kuud ära elada kui eks ka ei toeta.Kas on voimalik paluda tagsiarvestist nagu miinimumpalga delkreetrahade puhul arvestatakse vhü 110 pv vahe hüvitataks koos uue vhü.mis võimalused mul üldse veel oleks??tänan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kahjuks on Teie puhul tegemist sarnase looga nagu näites toodud noorel emal. Ma igaks juhuks ei hakka nõu andma ja soovitan Teil helistada sotsiaalkindlustusametisse, kus peaksite saama kõige asjakohasemat infot.

   Delete
 10. Tere,
  Küsimus selline, et kui lapse eeldatav sünniaeg jääb jaanuari 2016 keskapika, kas see tähendab siis seda, et minnes dekreeti 2015 aasta lõpus (nt novembrist 2015) , siis dekreedi rahasid arvrestatakse 2014 aasta keskmise tulu põhjal ja lapsehoolduspuhkuse rahasid siis 2015 aasta keskmise tulu järgi? Jäi lihtsalt natuke arusaamatuks , Tänud :) !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dekreedi ehk rasedus- ja sünnituspuhkuse hüvitise arvestamise oluliseks päevaks on dekreedi esimene päev. Ehk kui dekreedi esimene päev jääb aastasse 2015, siis hüvitis arvutatakse 2014. aasta põhjal.
   Vanemahüvitise arvutamisel on oluline kuupäev derkeedi lõpukuupäev (siinkohal ei ole oluline lapse tegelik sündimise päev). Kui rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpukuupäev jääb jaanuarisse 2016, siis vanemahüvitis arvutatakse 2015. aasta põhjal.

   Delete
 11. Tere. 2014.a oli mu brutopalk 1400 eur. 2015.a. alguses jäin töötuks. Laps sündis juulis 2015.Kuna lapse ema palk oli tunduvalt väiksem siis isana soovin lapsehoolduspuhkusele jääda novembris 2015. Kas lapsehoolduspuhkuse raha makstakse 2014.a. palga põhjal või mõjutab see ka midagi, et olen hetkel töötu ja saan töötuskindlustushüvitist? Tänud.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Teie puhul arvutatakse lapsehoolduspuhkuse hüvitis 2014. aasta sotsiaalmaksustatud tulu põhjal.

   Delete
 12. Tere,
  mul tekkisid mõned küsimused dekreeti jäämise suhtes. Kui mul on tähtaeg pandud 26.03. 2015 , siis millal oleks kõige mõistlikum minna dekreeti? Esimene võimalus dekreeti on mul minna 16 jaanuar juba, kas see mõjutab kuidagi ka dekreedi rahasid, puhkust?

  Tänud

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rasedus- ja sünnituspuhkusele (ehk nn dekreeti) on mõistlik minna 70-30 kalendripäeva enne eeldatavat sünnituse tähtaega. Kui minna rasedus- ja sünnituspuhkusele vähem kui 30 kalendripäeva enne eeldatavat sünnituse tähtaega, nt 20 kalendripäeva enne, siis väheneb hüvitis 10 kalendripäeva võrra.
   PS! Lugege lisaks antud artikli 1. ja 2. lõiku.

   Delete
 13. Tere

  Plaanin peale vanemahûvitise lõppemist (16.01.2016) tööle naaseda . Kui jään tööl käies uuesti lapseootele (nt planeeritud lapse sûnd enne esimese lapse 2,5 a saamist). Kas sel juhul hakkan vanemahûvitust saama I lapse järgi ning dekreedirahad arvutatakse teenitud tulu järgi?

  ReplyDelete
 14. Tere

  Küsin nõu! Kas mul on või ei ole õigus rasedus-/sünnitushüvitisele, kui olen taotlemisele (2015 dets) eelneval kalendriaastal töötanud, kuid hetkel töötu?

  Tänan ette

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rasedus- ja sünnituspuhkusele saab jääda lapsevanem, kes puhkusele jäämise hetkel töötab.

   Delete
 15. Tere,
  Sünnitustähtaeg on märts 2016. Ise jään dekreeti veebruari alguses. Selline küsimus, kas vanemhüvituse saajaks on võimalik määrata töötut elukaaslast kui minu dekreet läbi (mees ei oleks näiteks töötuna kirjas). Terve aasta 2015 on mees töötanud... Või teine versioon, et mees vahetab aastal 2016 töökohta, kas on võimalik igal tingimusel vanemapuhkusele jääda või on katseajal näiteks omad tingimused?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tere
   Lapse isal on võimal saada vanemahüvitist kui lapse ema antud hüvitist ei kasuta. Vastav avaldus tuleb teha sotsiaalkindlustusametile.
   Kui lapsevanem soovib kasutada lapsehoolduspuhkust, siis on tal see õigus ka katseajal olles.

   Pööran tähelepanu asjaolule, et lapsehoolduspuhkus ja vanemahüvitis ei ole samatähenduslikud mõisted.

   Delete
  2. Lisaks saate lugeda lähemalt lugeda sellest artiklist: http://www.raagimeparagrahvidest.blogspot.com.ee/2015/10/kui-tulebjutuks-sugudevaheline.html

   Delete
 16. Tere!
  Meil töökaslasega lapsed..minu väike 1.7a ja tema kõige võiksem 6 a. Kõsimus-kellel on rohkem õigust puhkuse ajad valida?
  Mõlemad kirjutasime märtsis siis kui koolis vaheaeg...tööandja räägib et tal ka õigus !

  ReplyDelete
  Replies
  1. TLS § 69 lõige 7 punkt 3 kohaselt on töötajal, kes kasvatab kuni 7-aastast last õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal.
   Seega tööandja ei saa keelduda kummalegi põhipuhkuse andmist. Seda võib käsitleda kui tööandja nn ettevõtlusriski. Kui tööandjal ongi ainult kaks töötajat, kellel mõlemal on alla 7-aastane laps ning mõlemad soovivad põhipuhkust kasutada samal ajal, siis tööandja ei saa sellest keelduda.

   Delete
 17. Tere.
  Kui ma läksin 2015 aasta sept lõpust soome tööle.Siis mingi aeg sain teada et olen rase aga see ei seganud töö tegemist.kuna soomes võib rase 8 kuuni tööd teha siis plaaningi seda teha 8 kuuni ehk siis veebruaarini.Märtsi lõpus peaks sündima laps.Aga kui ma tulen veebruaaris eestisse ära siis sooviks teada kuidas ma emapalka hakkan saama.Olen kuulnud et keegi võttis töötuks ja siis ta sai emapalgaks eestis soome 6 kuu keskmise palgast 60 või 70 %.
  Sooviks teada kust ma saaks teada palju ma emapalka saan ja kas saan eesti miinimumi või saan kõrgemat.

  ReplyDelete
 18. Tere! Raseduse alguses väljastas arst lehe üleviimisest kergemale tööle ning tööandja pakkus ka kergemat tööd. Kuid nüüd 22.rasedusnädalal tunnen, et töö on raskeks läinud. Kas ma saan niimodi raseduse poole pealt küsida tööandjalt töövõimetuslehte, et minna siis haiguslehele kuni dekreedini?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Töövõimetuslehe väljastab arst. Seega tuleb antud teemal konsulteerida eelkõige arstiga, kes vajadusel väljastab (uue) töövõimetuslehe.

   Delete
 19. Kui ma pole varem töötanud, kuid asun tööle aasta lõpus (nt 3 kuud), siis kas vanemahühitise suurus erineb sellest või on võrdne sellega kui ma poleks üldse töötanud?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Töötasu alammäär, mis on 2016. aastal 430 eurot kuus. Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse isikule, kelle eelnenud kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem.

   Delete
 20. Tere, mul v]iks tekkida sama situatsioon kui sel noorel emal, aga ma eelneval täpsustasin haigekassas selle kohta ning vastuseks oli: "Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu või keskmine tulu oli väiksem alampalgast, arvutatakse sünnitushüvitis alampalgalt (2016.aastal on alampalk 430 eurot). Täpne hüvitise summa selgub menetluse käigus." Mida te oskate selle kohta öelda?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Antud juhul on oluline, millise lepingu alusel Te hetkel töötate. Kui te hetkel töötate töölepingu alusel, siis võetakse arvesse lepingujärgne töötasu, mida Te hetkel saate. Olukord, mis on antud postituse näites toodud, saab juhtuda siis, kui ema, kes jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele töötab hetkel võlaõigusliku lepingu alusel (nt juhatuse liige).
   See oli vastus, mille mina Haigekassa infotelefonilt sain.

   Delete
 21. Tere!

  Tekkis ka üks küsimus. Hetkel viibin lapsehoolduspuhkusel ja vanemahüvitise suurus on üle keskmise Eesti palga. Käin ka lisaks tööl miinimumpalgaga. Kui nüüd sünnib uus laps (vahe jääb alla 2,5 aasta), kas siis uue lapse pealt arvutatakse vanemahüvitis miinimumpalga järgi ja/või võetakse arvesse ka praegust vanemahüvitist?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui laste vanusevahe jääb alla 2,5 a, siis on vanemahüvitist õigus saada samadel alustel nagu esimese lapse puhul.

   Delete
  2. Aga kuidas arvestatakse sellisel juhul dekreedi rahad?

   Delete
 22. Esimene laps sündis 2015 augustis ja vanemapuhkusel on lapse isa. Teine laps sünnib 2016 detsember. Kas alates teise lapse dekreedist ei saa lapse isa enam esimese lapsega vanemapuhkusel olla?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lapse isa võib esimese lapsega olla lapsehoolduspuhkusel samal ajal kui lapse ema on teise lapsega rasedus- ja sünnituspuhkusel. Rasedus- ja sünnituspuhkus on sisuliselt töövõimetusleht ning see ei takista lapse isal lapsehoolduspuhkusel olemast.
   Samas ei või lapse isa saada samal ajal vanemahüvitist kui lapse ema saab rasedus- ja sünnitushüvitist.

   Delete
  2. tere,
   "Samas ei või lapse isa saada samal ajal vanemahüvitist kui lapse ema saab rasedus- ja sünnitushüvitist." Millisest seadusest see tuleneb ?

   Delete
 23. Tere,
  Selline juhtum. Ema välismaalane, isa eestlane, laps sünnib oktoobris 2016. Mõlemal vanemal puudub 2015 töötasu. Praeguseks on isa tööl. Kuidas toimida et isa saaks vanemahüvitist 2016 aasta numbrite eest? Emale töö leida, et saaks augustis-septembris dekreeti minna? Kas siis saaks isa vanemahüvitist jaanuaris taotleda 2016a eest? Aitäh.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui lapse ema rasedus- ja sünnituspuhkus lõpeb 2017. aastal, siis vanemahüvitise arvutamise vajaduse hetk on päev peale rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu ehk 2017. aastal. Seega vanemahüvitis arvutatakse 2016.a tulude põhjal.

   Delete
 24. Tere
  Minu mure seoses saamata jäänud puhkusega. Minul I võimalus minna rasedus- ja sünnituspuhkusele 22 juuni, mida kavatsen ka kasutada, aga soov oleks peale 22. juunit võtta ka need 26 päeva välja, sellega seoses pikeneb minu lapsehoolduspuhkus? Vanemahüvitis seoses sellega, et jään ametlikult juuli lõpus sünnituspuhkusele arvutatakse mul siiski 2015 aasta tuludest?
  Tänades

  ReplyDelete
 25. Siin on mitu erinevat puhkust: põhipuhkus (26 päeva), rasedus- ja sünnituspuhkus (140 päeva) ja lapsehoolduspuhkus (kuni lapse 3a saamiseni).
  Töötajal on õigus nõuda põhipuhkust vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust.
  Vanemahüvitise arvutamise vajaduse hetk tekib päev peale rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisest. Seega vanemahüvitis arvutatakse sel hetkel, ka juhul kui töötaja kasutab peale rasedus- ja sünnitushüvitist põhipuhkust.
  Kui on tarvis nihutada vanemahüvitise arvutamise hetke, siis oleks mõistlik põhipuhkust kasutada enne rasedus- ja sünnituspuhkust.
  Seega kui Teie rasedus- ja sünnituspuhkus lõpeb 2016. aastal, siis vanemahüvitis arvutatakse 2015 aasta põhjal.

  ReplyDelete
 26. Tere!

  Mul on küsimus seoses vanemahüvitisega, kui saada 2 last maksimum kuni 2,5aastase vahega.
  Tean, et siis jääb vanemahüvitis samaks, kui järjestikku saadud laste vanusevahe on vähem, kui 2,5 aastat. Kas see kehtib aga ka siis, kui vahepeal olen esimese lapse eest vanemahüvitist saades natukene lisaraha teeninud? Lisa all pean silmas kuuteenistust, mis jääb alla miinimumpiiri, st umbes 100-200 € kuus.
  Ning kuidas on rasedus- ja sünnituspuhkuse (dekreedi) rahadega - kas vahepeal teenitud raha mõjutab kuidagi uue lapsega saadavaid RSP rahasid?

  Ette tänades
  K.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui järjestikku saadud laste vanusevahe on vähem kui 2,5 aastat, siis rasedus- ja sünnituspuhkuse eest maksab Haigekassa hüvitist miinimumtasu määralt. Tööandja märgib töötaja tegeliku palga Haigekassale.
   Kui töötaja täidab teise lapse puhul vanemahüvitise avaldust, siis seal on olemas lahter, kus tuleb märkida, et rasedus- ja sünnitushüvitist on saadud miinimumääralt, kuid tegelik töötasu oli suurem. See tähendab, et vahe maksab kinni Sotsiaalkindlustusamet. Seega töötaja ei saa lõppkokkuvõttes rasedus- ja sünnitushüvitist vähem, küll aga laekub vähem saadud osa tema pangakontole hiljem ning Sotsiaalkindlustusametilt mitte Haigekassalt.
   Kui töötaja on saanud vahepeal muud töötasu, kuid see on väiksem kui miinimumtöötasu, siis antud olukorras see rolli ei mängi.

   Delete
 27. Millised seadused kehtivad siis kui töötaja on tähtajalise lepinguga ja on lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja ja jääb ise lapse ootele? Kas tööandja võib küsida tööle kandideerija käest tema lapse saamise plaanide kohta (lähiajal ja tulevikus) ( tööpakkumised ei ole täpsustust,et lapsehooldus puhkuseasendajaks otsitakse)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui töötajaga sõlmitakse tähtajaline tööleping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, siis tema tööleping lõpeb ajal, mil naaseb tööle lapsehoolduspuhkusel olev töötaja.
   Kui töötaja, kes asendab teist töötajat jääb ise rasedaks, siis kehtivad talle kõik samad tingimused nagu tähtajatu töölepinguga töötajatele. Erinevus on selles, et töötaja leping võib igal ajal lõppeda (k.a ajal kui töötaja ise on rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel).
   1) Kui töötaja tööleping lõpeb enne rasedus- ja sünnituspuhkusele minekut, siis ta ei saa rasedus- ja sünnitushüvitist. Samas saab töötaja pikema perioodi vältel vanemahüvitist, mistõttu rahas ta ei kaota).
   2) Kui töötaja tööleping lõpeb ajal, mil ta viibib rasedus- ja sünnituspuhkusel, siis tema puhkus kestab edasi (sest sisuliselt on tegemist töövõimetuslehega ja hüvitist maksab Haigekassa). Peale seda ei saa töötaja jääda lapsehoolduspuhkusele, küll aga tal on õigus vanemahüvitisele.
   3) Kui töötaja tööleping lõpeb ajal, mil ta viibib lapsehoolduspuhkusel, siis tema puhkus katkeb (sest tööleping lõppes), kuid vanemahüvitist saab ta edasi.
   Tööandja võib tööle kandideerija käest küsida ainult seda, milleks tal on õigustatud huvi. Töötaja lapse saamise plaanide kohta tööandjal õigustatud huvi puudub, mistõttu seda küsida ei tohi.

   Delete
 28. Tere!
  Hetkel viibin 2 a lapsega lapsehoolduspuhkusel ja olen uuesti rase. Kuidas võiksin käituda sellises olukorras ? Mõtlesin et ehk lõpetaks lapsehoolduspuhkuse ära ja jääksin haiguslehele ( kuna töötan laos, siis laotööd ei saaks nagunii teha). Kas on võimalik üldse kohe nii haiguslehele jääda ilma et tööl peaks käima ( kergemale tööle üleviimise paberi saaksin kindlalt)? Ja kuidas tööandjad selisesse asja suhtuvad , oskate öelda?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Töötaja võib lapsehoolduspuhkusel viibida kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Seega Teil ei ole kohustust tööle naasta.
   Kui te katkestate lapsehoolduspuhkuse ja naasete tööle, siis tuleb Teil täita tööülesandeid. Arst võib Teile kirjutada tõendi kergemale tööle üleviimise kohta. Sellisel juhul annab tööandja Teile kergema töö ja kui saate väiksemat töötasu, siis vahe maksab kinni Haigekassa. Kui tööandjal ei ole Teile kergemat tööd anda, siis jääte koju ning sellisel juhul töötasu Te ei saa, kuid vahe maksab kinni jällegi Haigekassa.
   On võimalik ja, et arst ei luba Teil mingisugust tööd teha. Sellisel juhul jääte töövõimetuslehele ja palgavahe maksab kinni jällegi Haigekassa.
   Tööandja suhtumist ei oska prognoosida. Kui on head suhted tööandja ja töötaja vahel, siis loodetavasti on tegemist ka mõistliku tööandjaga.

   Delete
 29. Tere, mis moodi käitub seadus kui naasen tagasi pärast 6 elatud aastat Soomest Eestisse elama ja laps on 2 aastane. Kas saan veel olla aasta kodus ja kas siis arvestatakse minu eelnevaid tööaastaid Soomes vôi ei? Vôi kui kolin ja elan Eestis lapsega aga olen alaliselt veel Soomes? Peres on ka 7 aastane.

  ReplyDelete
 30. Tere, mul on kaks last, esimene on 2a ja 1 kuune ning lõpetasin temaga kaks kuud tagasi lapsehooldus puhkuse ära, kuna jäin uuesti dekreeti, nüüd on teine laps ka sündinud(2nädalane) ja meil plaan seekord, et mees jääks vanemapuhkusele, kuna rahad suuremad. Siit küsimus, kas oleks võimalik mul esimese lapsega vanemapuhkust jätkata kui 70 päeva täis saab teise lapse sünnist... Endal plaanis edasi õppima minna, või pean töölepingu ikkagi lõpetama?

  ReplyDelete
 31. Lapsehoolduspuhkusel saab korraga olla ainult üks lapsevanematest. Seega ei ole võimalik olukord, kus ema ja isa kasutavad korraga lapsehoolduspuhkus (k.a juhul kui peres on mitu last).

  Kui tööle tagasi minna ei soovi, siis tuleb tööleping lõpetada. Võimalik on kokkuleppel tööandjaga kasutada palgata puhkust.

  ReplyDelete
 32. Tere mina sooviks teada et kui ma soovin et minu ab´ikaasa saaks vanemahüvitist siis mina pean ju olema töötu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Te ei pea olema töötu. Te võite tööl käia ning Teie abikaasa võib kasutada lapsehoolduspuhkust ja saada vanemahüvitist.

   Delete
 33. küsimus rasedus-ja sünnituspuhkuse (dekreedi) rahade kohta. Esimene laps sündis 2014 juulis. Teine laps sünnib eeltatavalt novembris 2016. Vanusevahe seega alla 2a 6kuu. Planeerin "dekreeti" jääda oktoobris 2016. Tean, et rahad arvutatakse 2015 a saadud sots.maksuga maksustatud tulude pealt. Sain 2015 vanemahüvitist ja mulle on makstud 46 eurot sentidega 2014 aastal teenitud tulu. Seda 46 eurot ei maksnud mulle põhitöökoht. 2015 tööl ei käinud ja raha ei teeninud. Kas "dekreedirahad " arvutatakse nüüd selle 46 euro pealt või ikka miinimumi pealt?

  ReplyDelete
 34. Tere, Selline küsimus, et olen kergendatud tööle üle viidud alates aprillist ja palga vahe nö maksab kinni haigekassa. siis kui ma jään dekreeti augusti lõpus ja 140 päeva möödumisel on aasta 2017 jaanuar siis arvutatakse emapalk 2016 aasta põhjal. Kas emapalga arvutamisel arvestatakse ka haigekassa poolt makstud palgavahet?

  ReplyDelete
 35. Tere! Kas naine saab minna sünnituspuhkusele kui ta on töötanud vähem kui ühe kuu miinimumpalgaga tähtajalise töölepinguga?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jah, töötaja saab jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele kui ta on töötanud ka alla ühe kuu. Kui tegemist on tähtajalise töölepinguga, siis tähtaja saabudes lõpeb töötaja tööleping, kuid sünnitusleht kestab lõpuni ja Haigekassa maksab vastavalt hüvitist.

   Delete
 36. Tere mul selline küsimus olen mitu aastat olnud lepinguga töötaja ja keskmine palk on olnud 1000 euri. Töökeskkond muutus aga tööandja poolt enam mitte talutavaks, otsustasin anda lahkumisavalduse oma vaimse tervise hoidmiseks.Tähtaeg on mul 23. dets kas saan õigesti aru, et vanema hüvitist hakkan saama 2 kuud peale sündi ja enne seda pole mul õigust dekreedi rahadele ega mingitele muudele rahadele? Peamine küsimus kas ka mu vanema hüvitis väheneb kuna ma nüüd neli kuud ei tööta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui Teil ei ole töökohta, siis Te ei saa jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele ning ei saa Haigekassalt sünnitushüvitist. Te saate vanemahüvitist alates lapse sünni hetkest. Hüvitist arvutatakse eelmise aasta sotsiaalmaksustatud tulu põhjal. seega kui Teie laps sünnib 23.12.2016 ja Teil puudub töökoht, siis vanemahüvitist hakkate saama sellest hetkest alates ning hüvitis arvutatakse 2015. aasta põhjal.

   Delete
 37. Tere,
  On tekkinud küsimusi seoses tulles tagasi tööle lapsepuhkuselt.
  Rasedus-ja sünnituspuhkusel oldud ajal (140 kalendripäeva) koguneb samuti põhipuhkuse päevi. 140 kalendripäeva eest koguneb 11 põhipuhkuse päeva.
  Kas see lõik on veel akutaalne ja kuidas ma seda selgitan (e tõestan) tööandjale?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vastavalt töölepingu seaduse § 68 lõige 2 kohaselt kogub töötaja põhipuhkust töötatud aja, töövõimetuse aja ja puhkusel oldud aja eest. Rasedus- ja sünnituspuhkus on oma olemuselt töövõimetus (väljastatakse sünnitusleht, mis ravikindlustuse seaduse § 52 lõige 3 kohaselt on töövõimetuse alaliik).
   Seega kogub töötaja rasedus- ja sünnituspuhkusel oldud aja eest põhipuhkust (umbes 11 kalendripäeva). Töölepingu seaduse § 68 lõige 6 kohaselt peatub puhkuse aegumine ajaks kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust ning lapsehoolduspuhkust.
   Seega tuleb Teil tööandjale eelkõige antud paragrahvidele viidata.

   Delete
 38. Tere! Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel (mul on kehtiv tööleping). Laps saab oktoobris 2-seks ja sünnib sama aeg ka teine laps. Kas ma saan ka jääda sünnituspuhkusele ja saan dekreedirahasid? Millal on mul kõige kasulikum jääda dekreeti, kas 30 päeva enne? Millised dokumendid pean tööandjale esitama?
  Eelmsiel rasedus ja sünnituspuhkusel oldud aja eest vist kogunesid ka mõned puhkusepäevad, mis nendest saab?
  Ette tänades, Kiku

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui Te olete esimese lapse lapsehoolduslehel, kuid olete rase, siis kirjutate tööandjale avalduse tööle naasmiseks ning samal ajal ka avalduse uuesti rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämiseks. Peale rasedus- ja sünnituspuhkust jääte uuesti lapsehoolduspuhkusele.

   Rasedus- ja sünnituspuhkusel oldud aja eest kogub töötaja põhipuhkust (vt eelmiseid vastuseid). See põhipuhkus on Teil õigus ära kasutada või töösuhte lõppedes rahas saada.

   Delete
 39. Olen töötu alates aprillist, kohe peale koondamist jäin rasedaks, sünnitustähtaeg on dets lõpp 2016/jaanuari algus 2017 Olen ka töötukassas arvel. Kui ma nüüd nt oktoobris ja novembris tööle saan, kas ka siis on õigus mul sünnitushüvitisele?

  aitäh, L

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kui isikul on töökoht, siis ta saab jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele ja seejärel lapsehoolduspuhkusele.

   Kui isikul puudub töökoht, siis ta ei saa jääda ei rasedus- ja sünnituspuhkusele ega lapsehoolduspuhkusele. Küll aga saab taotleda vanemahüvitist, mida sellisel juhul makstakse lapse sünnist kuni lapse 1a ja 6k saamiseni.

   Delete
 40. Tere.
  Olen hetkel lhp-l, laps on 1.4. Kuid septembrist lähen tööle. Nädal tagasi sain teada, et olen jälle rase. Laste vahe saab 2 aastat. Kuidas ma saan dekreetraha ja emapalka, kui praegu hakkan töötama? Ja kui ei suuda tööd tegema (raske töö), millal võin haiguslehele?
  Tänan

  ReplyDelete
 41. Tere.
  Jään rasedus ja sünnituspuhkusele 16.oktoober 2016. Minu praegune tööleping lõpeb 31.november 2016. Kas sellisel juhul see lihtsalt lõpebki antud kuupäeval ja makstakse välja võtmata puhkuse eest raha välja või lükkub see lõpp kuidagi edasi? Ja kui kaua aega tuleb töönädat dekreeti minekust ette hoiatada?

  Ettetänades.

  ReplyDelete
 42. Tere,

  Planeerime perelisa. Minu küsimus on seotud tähtajalise lepinguga.

  Tean, milline on seadus 1 lapse puhul (leping lõpeb asendatava tööle naasmisega. Lisaks kui sünnituspuhkusele jääda enne asendatava naasmist, siis hüvitiste saamist see ei mõjuta)

  Kuidas näeb seadus ette kahe lapse üsna järjestikku saamist?
  Teise lapsega sünnitus-/lapsehoolduspuhkusele jäädes ju enam kehtivat töölepingut pole.

  ReplyDelete
 43. Tere
  Minu lapse tähtaeg on 25.01.2017.Eelmine aasta 2015 olin tähtajalise lepinguga tööl.Sellest aastat olen olnud töötu aga nüüd tuli mulle tööpakkumine novembriks detsembriks ja kuna see töö raske ei ole siis otsustasin vastu võtta.Aga nüüd tekkis küsimus kas ma siis saan dekreeti ka jääda see aasta,kui arvestus käib eelmise aasta järgi või oleksin see aasta kauem pidanud tööl käima?

  Aitäh

  ReplyDelete
 44. Tere,

  Laps sündis 19.08.2016 ja minul lõppeb sünnituspuhkus 18.11.2016. küsimus vanemahüvitise kohta- 2015 aastal käisin tööl ja detsembris 2015 sain detsembri kuu eest suuremat sorti preemia, aga nagu ikka makstakse detsembri palk välja jaanuaris. Kas siis see preemia mõjutab minu vanemahüvitist? siiani olen sellele lootnud, aga nüüd tekkis küsimus, et kas seda siis ikkagi arvestatakse... on ju iseenesest 2015 aastal välja teenitud tulu, aga tasuti lihtsalt 10.jaanuaril 2016 nagu palgapäevad selles ettevõttes olid.

  ReplyDelete
 45. Am juilet Eesti mul on tõsine suhe probleeme minu poiss ja see tingis tema liigub oma sõbra korteris. Kõik halvemaks, sest ta hakkas läheb baari ja striptiisiklubid sageli koos oma sõbra, purju ja kulgeb läbi. Ta on alati ähvardab mind telefoni, kui ma helistan talle, sest kõik halb teatab, et tema sõber on andnud talle. Ma tõesti armastan teda ja me olime dating 8 aastat, mis andis meile ilus tütar. Mul oli ka kaotanud palju raha terapeudid, kuni olin kasutusele dr Owo ododo sõber, keda ta aitas abielluda oma lapsepõlve poiss; See andis mulle täielikku usaldust ja jõudu, et saada teda tagasi. Ma tegin kõik, mida ta küsis ja 48 tunni pärast mu poiss helistas mulle ja tormas koju, asjad lihtsalt muutunud meie vahel emotsionaalselt. Tal on töö ja joomise ja hoida oma tähtsust sõbrad. See on ime ma kunagi uskunud oli võimalik, kuna ma lootuse kaotanud kuni leidsin Dr.owo ododo. Nii et miks ma lubasin, et jagada oma tunnistuse üle kogu universumi. Kõik tänu läheb Dr.owo ododo ülemäärase tööd, mida ta on teinud mulle. Allpool on e-posti aadressi olukord sul on toimumas südame murda, ja ma kinnitan teile, et kui ta on teinud minu minu jaoks, ta kindlasti aitab teil ka. OWOODODOSPELLCASTER04@GMAIL.COM või whatsapp +2349052571784

  ReplyDelete
 46. Tere!

  Mul on jätkuks veel üks eelnevatega sarnane hüpoteetiline küsimus, kuid millele ma siiski pole päris täpselt vastust saanud. Oletame, et esimene laps sünnib mais 2017. Arvestades siin seda, et lapsehoolduspuhkuse ajal aastal 2017 teenib ema ka tulu. Siit edasi oletame, et teine laps sünnib 2019. aasta jooksul (eeldades, et sündide vaheline periood ei ületaks kahte aastat ja kuute kuud). 2018. aastal ema tulu ei teeninud. Kas olen õigesti aru saanud, et sellisel juhul arvestatakse sünnitushüvitist miinimumi alusel (kuna aastal 2018 ema tulu ei teeninud) ja vanemahüvitist arvestatakse ikkagi eelneva vanemahüvitise järgi (vaatamata sellele, et 2017. aastal teenis ema lapsehoolduspuhkuse ajal tulu)? Märkusena lisan ka selle, et ema teenis 2017. aastal ka enne lapsehoolduspuhkusele jäämist tulu.

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. Tere, kas tööandjal on õigus minuga töösuhe lõpetada kui olen lapseootel? Millistel alustel on õigus siis töösuhe lõpetada ja kuidas peaks edasi toimima?

  ReplyDelete
 49. Tere. Olen vaid üle 7 nädala rase kuid pidin arsti soovitusel sellest juba tööandjale teavitama kuna töö võib olla loodet kahjustav. Tööandja ütles, et tal ei ole mulle praegu muud tööd pakkuda, et äkki ma jääksin eeldekreeti.Riik pidavat maksma. Mis on eeldekreet? Eeldekreeti saab jääda alles raseduse 3 kuust.Seega enne peaksin ma haiguslehele jääma. Kas see oleks kasulik asjade kulg või parim variant? Või peaksin ma enne hoopis kogu oma selle aasta puhkuse välja võtma? Kuidas oleks sellises situatsioonis kõige kasulikum toimida?

  ReplyDelete
 50. Tere. Lepsele on 1,5 aastat olen lhp-l, aga on vaja tööle minna, aga sain teada et olen jälle rase. Sünnituse kuupäev on oktoobris. Mitu kuud olla ilma raha ei saa endale lubada. Kui ma tulen tööle ja pärast lähen jälle dekreeti, kuidas siis emapalgaga? Kas saan sama (laste vanuse vahe tuleb vähem kui 2,5 aastat)? Itk sotsiaaltöötaja ütles, et arvutatakse esimese lapse emapalk.

  ReplyDelete
 51. Tere. Vabandust pole asjaga üldse kursis.

  Hüvitis arvestatakse eelmise kalendriaasta tulu järgi.
  Kas rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelnenud aasta?

  Näiteks: Puhkusele jääb ema 2017 lõpus, laps sünnib 2018 aastal. Hüvitist arvestatakse siis 2016 või 2017 aasta tulu järgi?

  ReplyDelete
 52. Tere!

  Siit ei ole läbi käinud teema ja paljud kindlasti pole ka kuulnud. Aga kui ema on töötu siis ei pea vōtma toetust miinimumi järgi vaid on vōimalus ka isa palga järgi vōtta nii, et isa jätkab tööl käimist. Mind huvitab mis valemi järgi arvutatakse emapalka isa palga järgi?
  Teistele teadmiseks et sel juhul tuleb emal ravikindlustus ise maksta kui ta just koolis ei käi.

  ReplyDelete
 53. Tere.
  Mul on kaks 1,7 aastase vahega last. Esimese lapsega lõppeb lapsehoolduspuhkus 11.03.2017 ning seetottu peaksin alustama uut lapsehoolduspuhkust teise lapsega. Kas lapsehoolduspuhkuste lõpetamine /alustamine mõjutab ka edasist vanemahuvitise välja maksmist? (teise lapsega on vh saada mai kuuni)

  ReplyDelete
 54. Kui lapsega olen aasta jaa pool kodus olnud ka siis ema palk lõppeb ära? Ja mis pabereid pean täitma kui alla miinimumi saan palka, et tööle tagasi saaksin? Kas siis saan ikka täis emapalka ja seda töötasu mis alla selle on? Või arutatakse vähemaks? Ja kui tööandja selle töö peale ei saa poolega kohaga pakkuda puhkuse ajal kas siis saan kaa mujale minna nii kaua?

  ReplyDelete
 55. Minul on küsimus emapalga ja dekreedirahade arvutamise kohta. Mõlemad arvutatakse mul 2016 aasta tulude baasil. 2016 aastal aga töötasin vaid pool aastat (enne seda olin töötu). Kas see tähendab, et minu aasta tulu jagatakse ikka 365 päevaga (nii tuleb päevatasu poole väiksem kui tegelikult tööl käies) või võetakse arvesse ka seda, et töötasin ainult pool aastat

  ReplyDelete
 56. Tere! Kui mu laps saab 3 a.ja pean tööle saama. Kas mina kirjutan avalduse, et soovin tööle tagasi või ootan tööandjalt infot? Samuti ei ole mul soov olla täiskoormusega tööl, kuna laps on veel kodus, kuidas saab neid asju reguleerida ja kas mul on õigus hüvitistele?!

  ReplyDelete
 57. Tere! Küsimus järgmine: Kui lapsehoolduspuhkusele jääb isa, aga mina ka tööle ei lähe, siis minul sotsiaalkindlustust ei säili (mul on veel 5-aastane ja 3-aastane laps)? Ja kui ma tööle ei naase, siis töökohal ei ole juriidilist vajadust minu töökohta säilitada?

  ReplyDelete
 58. Tere!

  Küsimus järgmine. Esimene laps sündis septembris 2015, mis tähendas, et rasedus- ja sünnituspuhkuse rahad sain 2014. aasta sissetuleku (mis oli tunduvalt väiksem) järgi ja VH 2015. aasta tulu järgi. Teine laps sünnib jaanuaris 2018 ehk siis kahe lapse vanusevahe on väiksem, kui 2,5 aastat. Sellest olen aru saanud, et VH jääb samaks. Kuidas on aga rasedus- ja sünnituspuhkuse eest saadavate rahadega? Saan aru, et Sotsiaalkindlustusamet korvab miinimumi ja tegeliku sissetuleku vahe, kuid küsimus ongi selles, et millise aasta sissetulek võetakse arvesse? Kas jälle 2014. aasta või sel korral hoopiski 2015. aasta sissetulek?

  Ette tänades

  ReplyDelete
 59. Kas otsite ärilaenu? Isiklik laen, eluasemelaen, auto laen, õppelaen, võlgade konsolideerimise laen, tagatiseta laenud, riskikapital jne. Või on teil mingil põhjusel keelatud laenu panga või finantseerimisasutuse poolt. Oleme erakandjad, laenuandmine ettevõtetele ja üksikisikutele madala ja taskukohase intressimääraga 2% intressimääraga. Kui huvitatud? Täna võtke meiega ühendust (danieljohnhome@gmail.com) ja täna saate oma laenu
  Lugupeetud
  Daniel john investeerimismeeskond

  ReplyDelete
 60. Kas sul on vaja laenu
  Tere, igaüks, palun, ma tahan kiiresti seda keskkonda kasutada, et tõmmata ütlust, kuidas Jumal käskis mind Legit'ile ja tõelisele laenuandjale, kes muutsid mu elu muru kaudu armu, alates vaesest rikaste naiseks
  Kes saavad nüüd kiidelda terve ja jõukat elu ilma stressita või rahaliste raskustega. Pärast seda, kui mitu kuud proovisite laenu Internetis saada
  Ja see oli scammed summas $ 2700 ma sain nii meeleheitel saada laenu legitiim laenuandja online, kes ei lisata oma valud, siis ma otsustasin
  Võtke ühendust oma sõbraga, kes sai hiljuti laenu internetis, arutasime seda teemat ja meie järeldusele ütles ta mulle naise nimega pr.
  Angelina Summer, kes on tegevjuht SUMMER LOAN INTERNATIONAL Nii et ma taotlesin laenu
  Madala intressimääraga ($ 120,000.00) summa, nii et laen kiideti heaks ilma stressita ja kõik laenule tehtud ettevalmistused
  Üleandmine ja vähem kui kolm (3) päeva laen hoiustatakse minu pangas. Täna võtke ühendust oma e-posti teel: summerfinanceplc@gmail.com või WhatsApp: + 2347063370312, õnne.

  ReplyDelete
 61. Tere,

  Otsite võlgade konsolideerimise laenu, tagamata laene, ettevõtete laene, hüpoteeklaene, auto laene, õppelaene, isiklikke laene, riskikapitali jne! Ma olen eraõiguslik laenuandja, ma annan laene ettevõtetele ja üksikisikutele, kellel on madalad intressimäärad ja mõistlikud intressimäärad 3%. Saada aadressile: Anthonypeterloans@yahoo.com

  ReplyDelete
 62. Kui laps sünnib juulis 2018, siis kas vanemahüvitis arvutatakse 2017.a tulude järgi või juba 2018? Täielik segadus.

  ReplyDelete
 63. Tere,

  Kas otsite väga tõelist laenu? taskukohase intressimääraga? töödeldakse 4-6 tööpäeva jooksul. Kas olete oma Pangad ja muud finantsasutused pidevalt tagasi lükanud? Hea uudis on siin! Capital Hills Finance Group Paku laene 3% intressimääraga. laenud äri- ja konkurentsieelise / äritegevuse laiendamiseks.

  Capital Hills Finance Group pakub järgmisi laene ja palju muud:

  * Isiklikud laenud (tagamata laen)
  * Ärilaenud (tagatiseta laen)
  * Võlgade konsolideerimise laen
  * Kombineeritud laen, rasked rahalised laenud
  * Kodu parendamine
  * Autoliising, kinnisvaralaenud ja Investeerimislaenud.

  Võta meiega ühendust ja teavitage meid, kui olete huvitatud meie pakkumusest, et saaksime teile rohkem teavet.

  Loodame sind varsti kuulda.
  Parimate soovidega
  Hr Jason Steven
  EMAIL: managingdirectorrclc@gmail.com
  +1 (914) 705-7954

  ReplyDelete
 64. Tere, ma olen ettevõtja, täna hommikul saiin Campital Hills Finance Groupist 15000 eur suuruse laenu. leidsin nende kontakti internetis, nii et ma pöördusin nende poole abi saamiseks, just selle raha sain laenu oma kontolt. Ma soovitan kõigil nendega e-posti teel ühendust võtta: managedirectorrclc@gmail.com

  ReplyDelete
 65. Kas olete võlgade ülevaatamisel või administreerimisel? Kas olete mustas nimekirjas? Kas te üritate igakuiste maksetega toime tulla? Kas soovite osta maja, autot või äri laenu, kuid võlgade läbivaatamise või haldamise all? Kui olete vastanud YES ühele mu küsimusele? Palun võtke meiega ühendust e-posti teel: nortonfinance2017@gmail.com

  ReplyDelete
 66. Oleme seaduslik ja maineväärne raha laenuandja. Ootame teiega ärakuulamist. Ootame teie ärakuulamist. Kas olete otsinud laenu? peate selle eest maksma, sest teil on õige koht, mul on laenu madala intressimääraga 2%, nii et kui teil on laenu vaja, tahaksin, et võtke minuga ühendust selle e-posti aadressiga: mobilfunding1999@gmail.com

  VAJUTAGE LAADI TAOTLEMISE TEAVE:

  1) täisnimed: ............
  2) Sugu: .................
  3) Vanus: ........................
  4) Riik: .................
  5) telefoninumber: ........
  6) Amet: ..............
  7) Kuu sissetulek: ......
  8) Nõutav laenusumma: .....
  9) Laenu kestus: ...............
  10) Laenu eesmärk: ...........
   
  aitäh

  ReplyDelete

 67. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  ReplyDelete
 68. We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

  Contact : Mr. Johnson Hatton
  Email:johnsonhatton@gmail.com
  Skype ID: johnson.hatton007

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

  Complete contact information:
  What exactly do you need?
  How long do you need it for?
  Are you a principal borrower or a broker?

  Contact me for more details.

  Johnson Hatton

  ReplyDelete
 69. Laen pakub usaldust ja tõsidust. Ma olen füüsiline isik, kes pakub laenu üksikisikute ja äriühingute vahel kogu muu teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: elenanino0007@gmail.com

  ReplyDelete
 70. Laenupakkumine üksikisikute

  Kui teil on vaja rahalist abi, ärge kartke meiega ühendust võtta. Võite saada laenu vahemikus 1.000 € kuni 1.000.000 € väga soodsatel tingimustel kogu seaduslikkuse ja usaldusväärsuse jaoks. Lisateavet rahastamiskorralduste kohta võtke meiega ühendust e-posti teel. E-mail: marxinro@gmail.com

  ReplyDelete
 71. Ma olen siin, et anda tunnistust sellest, kuidas ma tagasi sain tagasi oma abikaasa, kes jäi mulle üle 3 kuu vanuse aja, oleme abielus üle 7 aasta ja saanud kaks last. asjad läksid hästi meiega ja me olime alati õnnelikud. kuni üks päev mu mees hakkas käituma viisil, mida ma ei saanud aru saada, olin väga segaduses sellega, kuidas ta kohtleb mind ja lapsi. hiljem sel kuul ta ei tulnud taas koju ja ta kutsus mind, et ta tahaks lahutust, küsisin temalt, mida ma tegin valesti, et seda selle eest teda nõuda, kõik, mida ta ütles, on see, et ta tahab lahutada, et ta vihkab mind ja mitte tahaksin mind uuesti oma elus näha, olin hull ja ka pettunud, ei tea, mida teha, olin abielu lahutamise tõttu olnud haige rohkem kui 2 nädalat. ma armastan teda nii palju, et ta oli kõik mulle ilma tema, mu elu pole täielik. Nii et ma otsustasin oma kolleegile öelda ja kui ma ütlesin talle, ütlesin mulle, et Dr. Sciigie'il on psühhiaalne võti, et ma pean temaga ühendust võtma, et ta suudaks oma probleeme lahendada, mida ma kunagi ei uskunud, sest tulin silmitsi nendega, kes minu raha ilma mu abikaasa tagasi toomata. Nii et ta ütles mulle, et DR.ODIGIE on 100% garanteeritud, et ta oli see, kes teda aitas, kui tema abikaasa jäi teda. Ta andis mulle oma e-kirja ja selgitas kõike, mis temaga juhtus. Ja ta ainult ütles mulle, et ei peaks muretsema, et mu abikaasa läheb mulle tagasi, nagu ta lahkus, arvasin, et see on nali. Kuid mulle oli see üllatus, kui see juhtub, nagu ütles dr ODIGIE. Nüüd olen jäänud tunnistuseks sellele, mida dr ODIGIE saab teha. Nii et kui te lähete sarnase probleemiga, nagu oleksin, võite ka dr ODIGIE'ga ühendust võtta, ma tean, et ta lahendab ikkagi ka teie probleemi. Võite jõuda talle oma e-posti aadressi (drodigiesolutionhome@gmail.com) kaudu, saate ka võtke temaga ühendust whats-app'iga +2348113585486

  ReplyDelete
 72. Tere. Küsimus selline et hetkel käib esimese lapse hoolduspuhkus ja märtsi lõpus saab ta 3 aastaseks. Ja teine laps saab märtsi lõpus 1 aastaseks. Peale dekreeti jäämist tööandja koondas kõik inimesed peale minu. Seega kas ma saan teise lapsega ka jääda lapsehoolduspuhkusele nii et vahepeal hooldus lehte ei lõpeta.

  ReplyDelete
 73. GENUINE LOAN WITH LOW INTEREST RATE APPLY
  Do you need finance to start up your own business or expand your business, Do you need funds to pay off your debt? We give out loan to interested individuals and company's who are seeking loan with good faith. Are you seriously in need of an urgent loan contact us.Email: (urgentloan22@gmail.com)

  BORROWERS DATA FORM
  1)YOUR NAME:_______________
  2)YOUR COUNTRY:____________
  3)YOUR OCCUPATION:_________
  4)YOUR MARITAL STATUS:_____
  5)PHONE NUMBER:____________
  6)MONTHLY INCOME:__________
  7)ADDRESS:_________________
  8)PURPOSE:_________________
  9)LOAN REQUEST:____________
  10)LOAN DURATION:__________
  11)CITY/ZIP CODE:__________
  12)HAVE YOU APPLIED FOR LOAN BEFORE?

  E-mail: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 74. GENUINE LOAN WITH LOW INTEREST RATE APPLY
  Do you need finance to start up your own business or expand your business, Do you need funds to pay off your debt? We give out loan to interested individuals and company's who are seeking loan with good faith. Are you seriously in need of an urgent loan contact us.Email: (urgentloan22@gmail.com)

  BORROWERS DATA FORM
  1)YOUR NAME:_______________
  2)YOUR COUNTRY:____________
  3)YOUR OCCUPATION:_________
  4)YOUR MARITAL STATUS:_____
  5)PHONE NUMBER:____________
  6)MONTHLY INCOME:__________
  7)ADDRESS:_________________
  8)PURPOSE:_________________
  9)LOAN REQUEST:____________
  10)LOAN DURATION:__________
  11)CITY/ZIP CODE:__________
  12)HAVE YOU APPLIED FOR LOAN BEFORE?

  E-mail: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 75. We are able to finance your signatory
  projects and help you enhance your
  business plan. Furthermore, our
  financial instrument can be used for
  the purchase of goods from any
  manufacturer irrespective of their
  location. It can also serve as
  collateral with any bank in the world
  to secure loans for your project or to
  activate credit line to finance your
  business plan. We have {BG}, Standby
  Letter of Credit {SBLC}, Medium Term
  Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft
  {CBD} as well as other financial
  instruments issued from AAA Rated bank
  such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank
  London, Deutsche Bank AG Frankfurt,
  Barclays Bank , Standard Chartered Bank
  and others on lease at the lowest
  available rates depending on the face
  value of the instrument needed.


  Email : nat.mandate18@gmail.com
  Skype : nat.mandate18@gmail.com


  Regards
  Nat

  ReplyDelete
 76. Kas olete võlgade ülevaatamisel või administreerimisel? Kas olete mustas nimekirjas? Kas te üritate igakuiste maksetega toime tulla? Kas soovite osta maja, autot või äri laenu, kuid võlgade läbivaatamise või haldamise all? Kui olete vastanud YES ühele mu küsimusele? Palun võtke meiega ühendust e-posti teel: nortonfinance2017@gmail.com

  ReplyDelete
 77. Lugupeetud härra / Ma'am

  Vajad laenu? .. Jah, me saame teid aidata.

  Pakume laene kõigil eesmärkidel. Bad krediit ei ole takistus. Me saame aidata kõrvaldada stressi ja abituid tundeid, mis sageli tähendab, et te ei saa oma arveid maksta.

  Laen algab 10 000 eurost ja maksimaalne laenusumma on 20 miljonit eurot USA dollarites. ja intressimäär algab 2,0%, sõltuvalt teie laenu eesmärgist.

  Võite taotleda vaid 3 minutit ja saada kiire otsuse. Kinnitatud vahendid saab teie pangakontole üle kanda 48 tunni jooksul sõltuvalt teie pangast! Pole rohkem ooteaega kui teised ettevõtted.

  Jameson Financial Services, Inc. laenuga saate oma rahalisi vahendeid tervislikult hoida ja oma eelarvet kontrollida.

  Lisateabe saamiseks ja taotluse saamiseks võtke ühendust laenuportfelliga.

  E-post: theodorejamesonfinance@hotmail.com
  WhatsApp +2348058302338
  Lugupidamisega, teenistuses.

  Proua Elena Gilbert.
  Reklaamiagent.
  Jameson Financial Services, Inc.

  ReplyDelete
 78. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 79. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 80. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 81. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 82. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 83. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 84. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 85. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 86. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 87. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, nimega proua JOSE BAEUTIERR, kes aitab inimestel
  muutes need laenud ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu a
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 88. Head päeva

  Kui olete äriomanik või naine? Kui teil on mingeid rahalisi raskusi või kui teil on oma äritegevuse alustamiseks vaja raha? Kas vajate laenu

  tasuma võlga või tasuma arveid? Kas teil on madala krediidiskoori ja teil on keeruline saada laenu kohalikelt pankadelt ja muudelt finantsasutustelt? Kas vajate laenu või rahalisi vahendeid, näiteks:


  a) isiklik laen

  b) haridus,

  c) võlgade konsolideerimine

  d) laienemine

  e) jne  Pakume laene üksikisikutele ja ettevõtetele ning teevad koostööd asutustega 3% intressimääraga aastas. Minimaalne summa, mida võite laenata, on $ 2,000.00 USA kuni maksimaalselt 50 miljonit dollarit. Palun, kui soovite, võtke meiega ühendust allpool oleva e-posti teel.


  KONTAKT KOHE: trustfirm2010@gmail.com


  NIMI: härra Andy Cole


  Kiire ja lihtne laen

  trustfirm2010@gmail.com

  ReplyDelete
 89. Kas teil on vaja laenu, et maksta arve, võtke meiega ühendust, kui anname laenu vähemalt 2% -lise intressimääraga, lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel jessibona396@gmail.com


  ReplyDelete
 90. Hello !

  Do you need a legitimate and fast loan service?
  We are currently offering 3% Loans of all Kinds, Business loans, Personal Loans, Car Loans, Agricultural Loans, or Project funding? We offer loans to companies and individuals worldwide, debt consolidation, even though you have a low credit scores and finding it hard to get Loans from your local Banks or any financial institutions? , and now having a hard time dealing with your bank, or any other financial institutions? Do you need an urgent loan if yes Email us back via
  (ryanloaninvestment001@outlook.com ) we Give all types of Loans .

  Apply Now and get your cash urgently!

  * Borrow between $5,000 to 50,000,000 dollar
  * Choose between 1 to 30 years to repay.
  * Flexible loan terms and conditions.

  All these plans and more,contact us now.

  contact us via email: for the loan company who assisted me here is their contact details (ryanloaninvestment001@outlook.com)


  Regards
  Management.

  ReplyDelete
 91. Kas sa arvad laenu saamist? Teil on tõsine vajadus kiireloomulise laenu järele, et alustada oma äri? Kas teil on võlg? See on teie võimalus oma soovi saavutada, anname isiklikke laene, ärilaene ja igat liiki laenu 2% -lise huviga. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel (pattersonnullloanfirm@gmail.com).

  ReplyDelete
 92. Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: chrisagloanltd@gmail.com

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: chrisagloanltd@gmail.com
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

  ReplyDelete
 93. Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: chrisagloanltd@gmail.com

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: chrisagloanltd@gmail.com
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

  ReplyDelete
 94. Kas otsite laiendada tootmist, osta uusi seadmeid, alustada äri, laiendada oma turge või kasutada käibekapitali konkreetsete projektide jaoks? Täna võtke meiega ühendust, et saada laenu oma projekti rahastamiseks või võlgade ja muude isiklike rahaliste vajaduste tasumiseks. nende laenutaotlused töödeldakse kahe tööpäeva jooksul. Teie rahalisi vajadusi rahuldatakse 2% tasemel. Kuna laenutaotlejal on õigus taotleda laenu koos järgmise teabega:

  TÄISNIMI:...
  SEKS: .........
  AADRESS: ......
  RIIK:.........
  TELEFONINUMBER:......
  FAX NUMBER (kui on olemas): .........
  Okupatsioon: ........
  KASUMI TULU: .......
  LAENU KOKKU: .........
  LAENU EESMÄRK: ........
  TAGASIMAKSU KESTUS: .......

  Kõik taotlused tuleb saata meie ettevõtte e-posti aadressile: (Rusafaslemloanfirm@hotmail.com)

  ReplyDelete
 95. Kas otsite laiendada tootmist, osta uusi seadmeid, alustada äri, laiendada oma turge või kasutada käibekapitali konkreetsete projektide jaoks? Täna võtke meiega ühendust, et saada laenu oma projekti rahastamiseks või võlgade ja muude isiklike rahaliste vajaduste tasumiseks. nende laenutaotlused töödeldakse kahe tööpäeva jooksul. Teie rahalisi vajadusi rahuldatakse 2% tasemel. Kuna laenutaotlejal on õigus taotleda laenu koos järgmise teabega:

  TÄISNIMI:...
  SEKS: .........
  AADRESS: ......
  RIIK:.........
  TELEFONINUMBER:......
  FAX NUMBER (kui on olemas): .........
  Okupatsioon: ........
  KASUMI TULU: .......
  LAENU KOKKU: .........
  LAENU EESMÄRK: ........
  TAGASIMAKSU KESTUS: .......

  Kõik taotlused tuleb saata meie ettevõtte e-posti aadressile: (Rusafaslemloanfirm@hotmail.com)

  ReplyDelete
 96. Kandke nüüd kiire ja taskukohase laenu saamiseks

  Kas otsite äri laenu, isiklikku laenu, hüpoteegi, auto laene, võlgade konsolideerimise laene, tagatiseta laene, riskikapitali jne. Või teil on panga või finantseerimisasutuse poolt antud laenu tagasi lükatud, ärge muretsege, oleme siin Fred Larry laenufirma on sertifitseeritud ja garanteeritud, pakume laenu üksikisikutele ja ettevõtetele taskukohase intressimääraga 3%; ulatudes 500 000,00 kuni 500 000 000 000,00. tule ja tunnistagu. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust (fredlarryloanfirm@gmail.com) või (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  WhatsSap number: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Allkirjastatud
  Haldur
  Härra Fred Larry

  ReplyDelete
 97. Kandke nüüd kiire ja taskukohase laenu saamiseks

  Kas otsite äri laenu, isiklikku laenu, hüpoteegi, auto laene, võlgade konsolideerimise laene, tagatiseta laene, riskikapitali jne. Või teil on panga või finantseerimisasutuse poolt antud laenu tagasi lükatud, ärge muretsege, oleme siin Fred Larry laenufirma on sertifitseeritud ja garanteeritud, pakume laenu üksikisikutele ja ettevõtetele taskukohase intressimääraga 3%; ulatudes 500 000,00 kuni 500 000 000 000,00. tule ja tunnistagu. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust (fredlarryloanfirm@gmail.com) või (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  WhatsSap number: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Allkirjastatud
  Haldur
  Härra Fred Larry

  ReplyDelete
 98. Kandke nüüd kiire ja taskukohase laenu saamiseks

  Kas otsite äri laenu, isiklikku laenu, hüpoteegi, auto laene, võlgade konsolideerimise laene, tagatiseta laene, riskikapitali jne. Või teil on panga või finantseerimisasutuse poolt antud laenu tagasi lükatud, ärge muretsege, oleme siin Fred Larry laenufirma on sertifitseeritud ja garanteeritud, pakume laenu üksikisikutele ja ettevõtetele taskukohase intressimääraga 3%; ulatudes 500 000,00 kuni 500 000 000 000,00. tule ja tunnistagu. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust (fredlarryloanfirm@gmail.com) või (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  WhatsSap number: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Allkirjastatud
  Haldur
  Härra Fred Larry

  ReplyDelete
 99. My Brothers and Sister all over the world, I am Mrs Boo Wheat from Canada ; i was in need of loan some month ago. i needed a loan to open my restaurant and bar, when one of my long time business partner introduce me to this good and trustful loan lender DR PURVA PIUS that help me out with a loan, and is interest rate is very low , thank God today. I am now a successful business woman, and I became useful. In the life of others, I now hold a restaurant and bar. And about 30 workers, thank GOD for my life I am leaving well today a happy father with three kids, thanks to you DR PURVA PIUS Now I can take care of my lovely family, i can now pay my bill. I am now the bread winner of my family. If you are look for a trustful and reliable loan leader. You can Email him via,mail (urgentloan22@gmail.com) Please tell him Mrs Boo Wheat from Canada introduce you to him. THANKS

  ReplyDelete
 100. Lugesin kogu selle loo läbi aga kas keegi oskaks ikkagi nõu anda. Plaan on saada lähiajal laps aga mitte enne kui olen maksimeerinud võimaliku saadava vanemapalga ja kõik muud hüvitused:
  Enne Mai kuud 2018 ligi kaks aastat eestis ei töötanud ja makse ei maksnud (eesmärk oli enne pere loomist kõik maailma mandrid läbi käia)
  Mai kuust alates töötan 700 euro eest kuus.
  Augusti lõpus alustan tööd, mille eest saan 1100 eurot kuus.
  Millal on kõige varasem aeg kui ma "tohiks" rasedaks jääda, et ma hakkaks vanemahüvitist saama 1100 eurot kuus?
  1. Kas ma pean rasedaks jäämiseni tõepoolest 2020 aasta jaanuarini ootama (eelmise kalendriaasta järgi arvutatakse, ma saan aru...
  2. Kui palju ma siis saaks toetusi ja hüvitisi kui ma 2019 aasta kevadel-suvel (ütleme aprilli kuus) juba tahaks rasedaks jääda Ikka ainult 2018 aasta terve aasta keskmist?

  ReplyDelete
 101. Tunnistus. Ma sain oma laenu

  Ma tutvustan ennast, et see on OLGA POLISTE, on liiga palju kelmust
  individuaalsete laenupakkumiste vahel. Külastasin saiti
  laenude väljaandmine tõsiste isikute vahel kogu maailmas ja I
  tuntud imeline daam, proua JOSE BAEUTIERRi nimi, kes aitab inimesi nende laenude andmisega ja kes andis mulle 50 000 euro suuruse laenu
  väga madal intressi tema poolt või 3% kogu minu laenuperioodi jooksul ja seal
  järgmisel hommikul sain raha ilma protokollita. Vajad krediiti
  isiklik, teie pank keeldub teile laenu andmast
  ükskõik milline maailma riik, kuhu saate temaga ühendust võtta, ja te karmistad
  rahul, kuid hoiduge sellest, kes ei soovi laene tagasi maksta. siin on
  tema e-posti aadress: josezbaeutierr@gmail.com

  Õnne. Ja ärge unustage jagada, et aidata oma lähedastel inimestel
  on vaja

  ReplyDelete
 102. Tere! Mure selline, et olen lapsehoolduspuhkusel ja laps on 1aastane ja 2 kuune. Sain teada, et olen rase. Teine laps peaks sündima aprillis ja see tähendab, et esimene laps on mul sellisel juhul 1aastane ja 10 kuune. Kuidas ma peaksin edasi toimima? Vanemahüvitis lõppeb jaanuaris 2019. Kas mul on võimalik saada dekreediraha ja millist vanemahüvitist saan ma teise lapsega?

  ReplyDelete
 103. Tere!
  Pole nimelt täpselt aru saanud.
  Töötan tähtajatu töölepinguga ja samal ajal olen ka FIE. Fie tulu on hooajaline. Suvekuudel suured tulud. Kui jään uuel aastal lapsehoodluspuhkusele( lepingulisest töökohast), kas siis FIEna teenitav tulu tulevikus arvestatakse maha mu emapalgast? Hooajaliselt saadav tulu FIEna on suurem, kui 1544,78 eurot.

  ReplyDelete
 104. mul on vaja isiklikku laenu, et alustada oma äri või laiendada oma äri? Kas teie ettevõte, ettevõte või tööstus vajab rahalist toetust? Anname laene huvitatud isikutele, kes otsivad heauskselt ja jumalakartlikult võlakirju. See finantseerimisasutus laene klientidele, kes on huvitatud @ 2% määraga. See on disainiprogramm, mis sobib teie eelarvega, ilma ettemakseta, kui teil on tõsine vajadus kiireloomulise laenu saamiseks, võtke meiega ühendust aadressil: kplenders@outlook.com

  ReplyDelete
 105. Head päeva,

  Oleme seaduslik ja usaldusväärne raha laenuandja. Laename raha inimestele, kes vajavad rahalist toetust, anname laene inimestele, kellel on halb krediit või kellel on raha vaja, et nad saaksid investeerida äritegevustesse. Nii et otsite kiiret laenu? Teil ei pea muretsema, kuna olete õiges kohas, kus pakume laene madala intressimääraga 2%, nii et kui teil on vaja laenu, mida peaksite lihtsalt võtma meiega selle e-posti aadressi kaudu: mobilfunding1999@gmail.com

  LOANI KASUTAMISE TEAVE, MIDA TEIE VAJALIK ...

  1) täisnimed: ............
  2) Sugu: .................
  3) Vanus: ........................
  4) Riik: .................
  5) telefoninumber: ........
  6) Amet: ..............
  7) Kuu sissetulek: ......
  8) Nõutav laenusumma: .....
  9) Laenu tähtaeg: ...............
  10) Laenu eesmärk: ...........

  Tänan

  ReplyDelete
 106. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 107. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 108. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 109. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 110. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 111. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 112. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 113. Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 eurot ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavast summast
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: chancellepapadolo@gmail.com

  ReplyDelete
 114. Ma tahan jagada oma imelist tunnistust selle kohta, kuidas ma oma tagasi tagasi tagasi sain oma abielupaari. Ma tahan öelda, et maailma inimestel on olemas veebipõhine õigekirjavarjund, mis on võimas ja tõeline. Tema nimi on Baba Wale Wiseman. Ta aitas Mina hiljuti ühendasin oma suhte oma mehega, kes minust lammutas, kui ma võttis ühendust Wisemaniga, andis ta mulle ja mu mehele armastuse, kes ütles, et tal pole midagi minuga, kutsus mind uuesti ja hakkas mind kerjama. Igaühele, kes loeb seda artiklit ja vajab abi, võib Wiseman pakkuda igat liiki abi, nagu abielu ja suhete taasühinemine, kõigi haiguste ravimine, kohtupraktika, raseduse õigekiri, me oleme nüüd meie endi jaoks väga rahul. Wiseman paneb ta mõistma, kui palju me üksteist armastame ja vajame. See mees on tõeline ja hea. Ta võib aidata ka teie purustatud suhet parandada. Mul oli mu abikaasa tagasi! See oli nagu ime! Nr abielu nõustamine ja me teeme väga hästi oma armastuseelus.Kontakt see suurepärane mees, kui teil on mingeid probleeme püsiv lahendus
  posti teel: babawalewiseman01@gmail.com
  WhatsApp: +2348129806153

  ReplyDelete
 115. Minu nimi on Charles David, ma olen USA kodanik. Kas otsisite laenu? Kas teil on vaja kiiret isiklikku või ärilaenu? Võtke ühendust Bishop Elijah Finance Homeiga, kes aitab mulle mõni päeva tagasi pärast 150 000 dollarit laenutamist 25 000 dollarist naine, kes väitis, et see oli laenuandja, kuid täna tänan Jumalat täna, et ma sain oma laenu, mille väärtus on 150 000 dollarit. Võtke vabalt ühendust ettevõttega tõelise finantsteenuse saamiseks. E-post :( bishopelijahloanfirm002@hotmail.com) VÕI WhatsApp: +2349035555247

  ReplyDelete
 116. Head päeva!!!
  Minu nimi on dr Donald Tenisin, praegu Kanadas elav, lihtsalt naeratades, kui olen postitanud seda, kuna kaubanduse rahastamise firma on teinud oma unistuse. Kõik algas siis, kui ma vajasin 200 000 USD USD laenu, lõpetasin oma projekti, nii et ma jõudsin nende reklaamide ja e-posti kontaktide juurde internetis, nii et ma otsustasin nende laenust taotleda ja nüüd olen väga õnnelik, et ütleksin, et mul on väga Lõuna-Carolina suur haigla ja tänulik, et kaubanduse rahastamise firma sai abi minu projekti jaoks oma laenu andmiseks, võite nendega nüüd ühendust võtta e-posti teel, et saada abi ja ka ettevõtte seadeid.

  Kontakt :( bishopelijahloanfirm002@hotmail.com) VÕI WhatsApp: +2349035555247

  ReplyDelete
 117. Tere kõigile,
  Minu nimi on pr Sharon Sim. Ma elan Singapuris ja ma olen täna õnnelik naine? ja ma ütlesin ise, et ükskõik milline laenuandja, kes päästab mu perekonda meie kehvast olukorrast, viitan kõigile, kes otsivad talle laenu, andis mulle ja mu perekonnale õnne, vajaksin ma laenu 95 000 US dollarit et ma alustan oma elu kogu, kui ma olen 3-aastane üksik ema, kohtasin seda ausat ja jumalat kartma, mees laenuandja, kes aitavad mind 95 000 dollari dollari suuruse laenu abil, ta on jumalakartlik mees, kui teil on vaja laenu ja sa maksad tagasi laenu palun võtke temaga öelge talle, et on proua Sharon, kes suunab teid temale. võtke ühendust piiskop Elijahiga, posti teel :( bishopelijahloanfirm002@hotmail.com) WhatsApp: +2349035555247 aitäh.

  ReplyDelete
 118. Minu nimi on.Mrs Cynthia Corvin. Ma elan Ukrainas, ma olen täna õnnelik naine? Ma pean seda aega kasutama, et kõigile inimestele öelda, kuidas ma sain oma laenu sellest ausalt ja Jumal, kes kardab laenuandjat, kes aitab mind 140 000 dollariga laenuga, võtke temaga ühendust. kui teil on ka vaja laenu ilma probleemideta, siis tema nimi on piiskop Elijah email {bishopelijahloanfirm002@hotmail.com}, ütle talle, et see on proua Cynthia Corvin, kes suunab teid tema poole. E-post: (bishopelijahloanfirm002@hotmail.com) WhatsApp: +2349035555247

  ReplyDelete
 119. Tere, kõik! Minu nimi on Gaeti Yasm, ma olen Saudi Araabia ja ma elan Riyadhi linnas. Olen otsinud laenu internetis ja kõik, mis ma saan, on petturid, kuid ma leidsin selle laenufirma nimega Bishop Elijah laenufirma ja ma olen näinud, et inimesed veebis tunnistavad, et seal on häid asju, nii et ma otsustasin proovida, kas ma oleksin jälle õnnelik, nii et ma taotlesid laenu 900 000,00 Riyals ja laenuandja Bishop elijah kinnitas mulle, et 24 tunni jooksul minu laen on minu pangakonto, nii nagu täna töötasin, nägin, et minu pank kirjutas mulle sõnumi, et minu raha on 900 000,00 Riyals ja tänan piiskop Elijah, et ta on tõeline, et kui teil on vaja Interneti-laenu, palun ärge räsitud nagu mina, sest see on ainus tõeline ettevõte, kes annab online-laenu. Nende postiaadress on: bishopelijahloanfirm002@hotmail.com VÕI whatsapp: +2349035555247

  ReplyDelete
 120. Dobrý den a vítejte ve společnosti Standard Life Financial Company

  Potřebujete rychlou, dlouhou nebo krátkodobou půjčku? Je obtíž ekonomiky ovlivňovat vás v tomto roce? A je pro vás obtížné získat půjčku od místních bank a dalších finančních institucí? Nabízíme bezpečné a bezpečné půjčky.

  * Hledáte finanční prostředky na splacení úvěrů a dluhů?
  * Hledáte finance pro založení vlastního podnikání?
  * Potřebujete soukromé nebo obchodní půjčky pro různé účely?
  * Hledáte úvěry na realizaci velkých projektů?

  Pokud je vaše odpověď ano, mohu vám pomoci.

  * Mohu vám nabídnout až 10 milionů eur.
  * Můžete si vybrat splácení od 1 do 30 let.
  * Můžete si vybrat mezi měsíční a roční splátkou.
  * Flexibilní podmínky půjčky.
  * Žádné skryté poplatky

  Stejně jsme připraveni pracovat s makléři a finančními konzultanty / poradenskými firmami ve svých zemích.

  Naše postupy jsou nejrozumnější a nejbezpečnější, protože provozujeme 100% proces bez finančního rizika

  Doufáme, že s vámi vytvoříme dlouhodobý obchodní vztah i po tomto prvním pokusu

  Další informace nám napište prostřednictvím této e-mailové adresy:

  Email: (standardlifefinancialservices@gmail.com)
  E-mail: (standard_lifefinancialservices@outlook.com)

  Máte 100% záruku, že půjčku obdržíte na konci této půjčky.

  Vřelé pozdravy
  Helena George

  ReplyDelete
 121. Ma olen Sophia Arise. Ma tahan jagada põhjalikku märkust selle kohta, kuidas ma sain 58000 euro suuruse laenu GEORGE KENNETHi laenuinvesteeringute kaudu. MÄRKUS, kui olete huvitatud LOAN-i kontakti saamisest EMAIL-i kaudu: (georgekennethloaninvestment@gmail.com)

  ReplyDelete
 122. Kallid lugupeetud kliendid, kas te vajate kiiresti laenu? Kui jah, siis võtke ühendust Sunshine Financial Group Inc.'ga (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Oleme sertifitseeritud, autoriteetne, seaduslik ja akrediteeritud laenuandja. Pakume rahalist abi kõigile, kes vajavad kiiresti laenu. Pakume igat liiki laene, isiklikke laene või kommertslaene, samuti saame pakkuda Teile laenu projekti alustamiseks või kodu või auto ostmiseks.

  Kui teil on olnud nii raske hankida oma kohalikelt pankadelt ja teistelt finantsinstitutsioonidelt omakapitali laenu, ärge muretsege, sest Sunshine Financial Group Inc on saanud laenu kogu maailmas.

  USA peamised eelised;

  - Rakenda igal ajal ja igal pool.
  - Saa raha vähem kui 24 tundi
  - laenata 1000 eurolt 30 miljonile eurole
  - Peidetud tasusid pole.
  - Madal intressimäär 3%
  - Te saate võimaluse valida tagasimakse kuupäev kas nädalas, kuus või aastas 1-30 aasta jooksul.
  - Pakume nii tagatud kui ka tagatiseta laene

  Vahendajad / konsultandid / maaklerid on teretulnud oma kliente ja on 100% kaitstud. Me usume täielikult, et teeme koostööd kõigi osaliste kasuks.

  Kui vajate kiireloomulist laenu 24 tunni jooksul, kirjutage meile lisateabe saamiseks e-posti aadressi allpool.

  E-post: (sunshine_fginc@outlook.com)
  E-post: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  WhatsApp: +447903159998

  Soojad ootused
  Susan Benson (vanemlaenude juht)

  ReplyDelete
 123. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 124. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 125. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 126. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 127. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 128. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 129. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 130. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 131. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 132. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 133. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 134. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 135. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 136. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 137. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 138. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 139. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 140. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 141. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 142. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 143. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 144. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 145. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 146. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 147. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 148. Tere;
  Ma andsin teie käsutusse laenu 2 000–7 800 000 kr, intressimääraga 2% väga lihtsatel tingimustel kõigile inimestele, kes saavad tagasi maksta.
  Laen
  - Et taaselustada oma äri?
  - renoveerida hoone sisemus, hoone?
  - Rentida?
  - Osta auto?
  - krediit pulma eest?
  - Võlgade arveldamine?
  - projekti elluviimiseks?
  Ma teen ka investeeringuid ja laene konkreetsete liikide vahel.

  Lisateabe saamiseks võtke minuga otse ühendust minu e-posti aadressiga:
  cindibernette@gmail.com
  NB! Väga ausate inimeste jaoks Tänan teid

  ReplyDelete
 149. Kas vajate kiireloomulist laenu? Laenud võlgade kustutamiseks või raha laenamiseks. Oma äri parandamiseks olete kõik pangad ja teised finantsasutused tagasi lükanud? Kas teil on vaja laenu või hüpoteeki? See on koht, mida vaadata, me oleme siin, et lahendada kõik teie rahalised probleemid. Me laename raha üldsusele. Vajadus rahalist abi vajavale halbale võlausaldajale. Ettevõtlusinvesteeringute maksmiseks mõistliku intressimääraga 2%, lubage mul kasutada seda meediat, et teavitada teid sellest, et pakume usaldusväärset ja abivalmis abi ning oleme valmis teile laenama. Võtke meiega ühendust e-posti teel: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Laenupakkumine

  ReplyDelete
 150. Pakume igasuguseid laene 2% intressimääraga. Euro vahel 2 000 eurolt 600 000 000,00 Kui olete huvitatud, pöörduge meile täna e-posti teel (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Kiireloomuline laenupakkumine.

  ReplyDelete
 151. Pakume igasuguseid laene 2% intressimääraga. Euro vahel 2 000 eurolt 600 000 000,00 Kui olete huvitatud, pöörduge meile täna e-posti teel (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Kiireloomuline laenupakkumine.

  ReplyDelete
 152. Mis suur ja inspireeriv lugu! Ma olin abielus seitse aastat ilma lapseta, sellepärast hakkas mu abikaasa tegutsema kummaline, tulles viimasel ajal koju ja ei veeta enam minuga aega ja ta lahutas mind. Nii et ma olin väga kurb ja kadunud elus, sest mu arst ütles mulle, et mulle ei ole mingit võimalust rasestuda, mis tõesti muudab mind õnnetuks. kuni ma kohtusin sõbraga, kes rääkis mulle DR ODIONist internetist, kuidas ta on aidanud paljusid naisi selle sarnase probleemiga, mida ma läbin, et võtsin temaga ühendust: (drodion60@yandex.com) ja selgitasin talle . ta rääkis mulle kõik, mida pakkuda, enne kui ta sai taasühineda õigekirja, et tuua mu abikaasa tagasi, ja ta saatis jõulise palve, mida ma pidin öösel öösel ütlema, kui ta armastuse loitsu pani. See oli ime, 24 tundi hiljem tuli minu ja ainus abikaasa mulle tagasi ja vabandas kõik, mida ta on teinud, ja ütles, et ta on täielikult valmis mind toetama, mida ma tahan, helistan kiiresti DR ODIONile ja ütlesin talle, mis oli sel hetkel käimas ja ta valmistas ette ning saatis mulle taimset ravimit, mida ta ütles, et ta ravib kõiki soovimatuid haigusi või infektsioone, mis on mind peatanud, et neid rasestuda, ning andis mulle teada, kuidas seda enne abikaasaga kohtumist kasutada. Vaadake pärast seda kohalike maitsetaimede ja juurte kasutamist, paar nädalat hiljem hakkasin mind tundma raseduse märke, tõesti olin rase, et ma just selle kuu 1. juunil sünnitasin. Ma luban, et annan kogu maailmale teada DR ODIONist, et säästa oma suhteid ja anda mulle ka lapsed, et võin täna uhkelt omaenda nime kutsuda. Iga naise jaoks, kes arvab, et see on võimatu, on siin võimalus naerata ja tuua oma perele õnne, võtke ühendust DR ODIONiga e-posti teel aadressil: (drodion60@yandex.com). või WhatsApp teda kaudu +2349060503921 Tõepoolest, ta on Jumal saadetakse tagasi kaotatud armastajad ja tuua teile õnne ...

  ReplyDelete
 153. Mis suur ja inspireeriv lugu! Ma olin abielus seitse aastat ilma lapseta, sellepärast hakkas mu abikaasa tegutsema kummaline, tulles viimasel ajal koju ja ei veeta enam minuga aega ja ta lahutas mind. Nii et ma olin väga kurb ja kadunud elus, sest mu arst ütles mulle, et mulle ei ole mingit võimalust rasestuda, mis tõesti muudab mind õnnetuks. kuni ma kohtusin sõbraga, kes rääkis mulle DR ODIONist internetist, kuidas ta on aidanud paljusid naisi selle sarnase probleemiga, mida ma läbin, et võtsin temaga ühendust: (drodion60@yandex.com) ja selgitasin talle . ta rääkis mulle kõik, mida pakkuda, enne kui ta sai taasühineda õigekirja, et tuua mu abikaasa tagasi, ja ta saatis jõulise palve, mida ma pidin öösel öösel ütlema, kui ta armastuse loitsu pani. See oli ime, 24 tundi hiljem tuli minu ja ainus abikaasa mulle tagasi ja vabandas kõik, mida ta on teinud, ja ütles, et ta on täielikult valmis mind toetama, mida ma tahan, helistan kiiresti DR ODIONile ja ütlesin talle, mis oli sel hetkel käimas ja ta valmistas ette ning saatis mulle taimset ravimit, mida ta ütles, et ta ravib kõiki soovimatuid haigusi või infektsioone, mis on mind peatanud, et neid rasestuda, ning andis mulle teada, kuidas seda enne abikaasaga kohtumist kasutada. Vaadake pärast seda kohalike maitsetaimede ja juurte kasutamist, paar nädalat hiljem hakkasin mind tundma raseduse märke, tõesti olin rase, et ma just selle kuu 1. juunil sünnitasin. Ma luban, et annan kogu maailmale teada DR ODIONist, et säästa oma suhteid ja anda mulle ka lapsed, et võin täna uhkelt omaenda nime kutsuda. Iga naise jaoks, kes arvab, et see on võimatu, on siin võimalus naerata ja tuua oma perele õnne, võtke ühendust DR ODIONiga e-posti teel aadressil: (drodion60@yandex.com). või WhatsApp teda kaudu +2349060503921 Tõepoolest, ta on Jumal saadetakse tagasi kaotatud armastajad ja tuua teile õnne ...

  ReplyDelete
 154. Mis suur ja inspireeriv lugu! Ma olin abielus seitse aastat ilma lapseta, sellepärast hakkas mu abikaasa tegutsema kummaline, tulles viimasel ajal koju ja ei veeta enam minuga aega ja ta lahutas mind. Nii et ma olin väga kurb ja kadunud elus, sest mu arst ütles mulle, et mulle ei ole mingit võimalust rasestuda, mis tõesti muudab mind õnnetuks. kuni ma kohtusin sõbraga, kes rääkis mulle DR ODIONist internetist, kuidas ta on aidanud paljusid naisi selle sarnase probleemiga, mida ma läbin, et võtsin temaga ühendust: (drodion60@yandex.com) ja selgitasin talle . ta rääkis mulle kõik, mida pakkuda, enne kui ta sai taasühineda õigekirja, et tuua mu abikaasa tagasi, ja ta saatis jõulise palve, mida ma pidin öösel öösel ütlema, kui ta armastuse loitsu pani. See oli ime, 24 tundi hiljem tuli minu ja ainus abikaasa mulle tagasi ja vabandas kõik, mida ta on teinud, ja ütles, et ta on täielikult valmis mind toetama, mida ma tahan, helistan kiiresti DR ODIONile ja ütlesin talle, mis oli sel hetkel käimas ja ta valmistas ette ning saatis mulle taimset ravimit, mida ta ütles, et ta ravib kõiki soovimatuid haigusi või infektsioone, mis on mind peatanud, et neid rasestuda, ning andis mulle teada, kuidas seda enne abikaasaga kohtumist kasutada. Vaadake pärast seda kohalike maitsetaimede ja juurte kasutamist, paar nädalat hiljem hakkasin mind tundma raseduse märke, tõesti olin rase, et ma just selle kuu 1. juunil sünnitasin. Ma luban, et annan kogu maailmale teada DR ODIONist, et säästa oma suhteid ja anda mulle ka lapsed, et võin täna uhkelt omaenda nime kutsuda. Iga naise jaoks, kes arvab, et see on võimatu, on siin võimalus naerata ja tuua oma perele õnne, võtke ühendust DR ODIONiga e-posti teel aadressil: (drodion60@yandex.com). või WhatsApp teda kaudu +2349060503921 Tõepoolest, ta on Jumal saadetakse tagasi kaotatud armastajad ja tuua teile õnne ...

  ReplyDelete
 155. Kas teil on vaja laenu? Siin on võimalus rahalises olukorras olevatele inimestele ja neile, kes soovivad oma elus rahalist tõusu, anname laenu väga mõistliku intressimääraga, anname välja igasuguse laenu võla laenu, ärilaenu, meditsiinilaenu, eluasemelaenu, üliõpilast laenu jne, et aidata rahval finantskriisist. Ettevõtte nimi: PLUTO CREDIT FINANCE HOME. Võta meiega ühendust juba täna
  Rahalise abi e-post: plutocreditfinancier@gmail.com
  Mida: +18474539904

  ReplyDelete
 156. Tere kõigile!
  Ma olen Maria, kes elab praegu Tartus. Ma olen praegu lesk kahe lapsega ja ma olin märtsis finantsolukorras ja ma pean refinantseerima ja oma arveid maksma. Üritasin otsida laene erinevatelt laenuettevõtetelt nii era- kui ka ettevõtluses, kuid mitte kunagi edukalt, ja enamik panku lükkas minu krediidi tagasi. Aga nagu Jumal seda oleks, tutvustasin ma Jumala mees erasektori laenuandja, kes andis mulle 80 000 euro suuruse laenu, ja täna olen ettevõtte omanik ja mu lapsed teevad seda hästi, kui peate võtma ühendust mis tahes ettevõttega, kes soovib tagada laenu tagatiseta, krediidi puudumise kontroll, mitte-allkirjastaja, kellel on vaid 2% intressimäär ja paremad tagasimaksekavad ja ajakava, palun võtke ühendust Dante Paolaga e-posti teel: dantecooperativehelp@hotmail.com Ta ei tea, et ma seda teen, kuid olen nüüd väga õnnelik ja otsustasin lasta inimestel teda rohkem teada saada ja ka ma tahan, et Jumal teda rohkem õnnistaks. Saate temaga ühendust võtta: e-posti aadressil: dantecooperativehelp@hotmail.com kiireks vestluseks või whatsapp / +35677926593

  Tänan
  Maria

  ReplyDelete
 157. Ära muretse enam oma probleemide pärast.
  Tere, kõigile.
  Oma spetsiifilised vajadused, anname raha laenu € 2,000 kuni € 25,000,000 igas asendis tagasi maksta koos intressimäär 3% ja viivitus 1 kuni 15 aastat, olenevalt kogusest.
  Teeme järgmistes valdkondades:
  * Fond
  * Kinnisvaralaenud
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteegid
  * Credit buybacks
  * Isiklikud laenud
  kui sa tõesti vajad
  Palun võtke minuga kulleriga ühendust: financiacredito95@gmail.com või
  whatsapp: + 441651430021

  ReplyDelete
 158. Ära muretse enam oma probleemide pärast.
  Tere, kõigile.
  Oma spetsiifilised vajadused, anname raha laenu € 2,000 kuni € 25,000,000 igas asendis tagasi maksta koos intressimäär 3% ja viivitus 1 kuni 15 aastat, olenevalt kogusest.
  Teeme järgmistes valdkondades:
  * Fond
  * Kinnisvaralaenud
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteegid
  * Credit buybacks
  * Isiklikud laenud
  kui sa tõesti vajad
  Palun võtke minuga kulleriga ühendust: financiacredito95@gmail.com või
  whatsapp: + 441651430021

  ReplyDelete
 159. Ära muretse enam oma probleemide pärast.
  Tere, kõigile.
  Oma spetsiifilised vajadused, anname raha laenu € 2,000 kuni € 25,000,000 igas asendis tagasi maksta koos intressimäär 3% ja viivitus 1 kuni 15 aastat, olenevalt kogusest.
  Teeme järgmistes valdkondades:
  * Fond
  * Kinnisvaralaenud
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteegid
  * Credit buybacks
  * Isiklikud laenud
  kui sa tõesti vajad
  Palun võtke minuga kulleriga ühendust: financiacredito95@gmail.com või
  whatsapp: + 441651430021

  ReplyDelete
 160. Elu on hea, kui olete oma kallimale, ma ütlen seda, sest kui mul oli probleeme minu armuke, ma ei ole kunagi näinud, elu on hea asi, kuid tänu Tempel Vastus Dr. Obodo, et aidata mind pani õigekirja tõi mu armuke, et mind 48 tunni jooksul. Mu abikaasa jättis mind teise naise pärast 7 aastat abielu, kuid Dr Obodo aitas mul edasi magic, mis tõi ta mulle 48 tundi. Ma ei ütle teile rohkem üksikasju ise, kuid ma ainult soovitada neid, kellel on probleeme seal suhted või abielu võtta ühendust Dr. Obodo kasutades neid andmeid;
  ( templeofanswer@hotmail.co.uk)
  Whatsapp: + 2348155425481

  ReplyDelete